جاللي: براي جانشين منشا ۷ گزينه را مدنظر داريم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

پيــكان فصل گذشــته آنقدر خوب كار كرد كه مشــتريان دست به نقدي براي بازيكنانش پيدا شد. در همــان ابتــدا ســياوش يزداني راهي سپاهان شــد، گادوين منشا و سيامك نعمتي هم با پرسپوليس قرارداد بستند.

با اين اتفاقات شــايد خيليها فكر ميكردند پيكان ضعيف خواهد شد اما مجيد جاللي براي پر كردن جاهاي خالي اين بازيكنان، فكرهاي خوبي در سر دارد. سرمربي پيكان كه فصل گذشــته منشا را به ليگ ايــران معرفي كرد، حــاال ظاهرا 7 گزينه خارجي براي جانشــيني اين مهاجم گلزن دارد.

مجيد جاللي در مــورد اينكه جانشــين منشــا چه كسي خواهد بــود، ميگويد: «مــا از ميان 150 بازيكن در نهايت توانستيم به هفت گزينه نهايي دست پيدا كنيم و در حال حاضر مشغول بررسي شرايط اين هفت بازيكن هستيم تا مهاجم موردنظرمان را انتخاب كنيم.»

سرمربي تيم خودروساز تهراني درباره شرايط پيكان در فصل نقل و انتقاالت اينچنين توضيح ميدهد: «ما در حال بســتن يك تيم جوان هستيم، تيمي مستعد كه ميتواند در فصل آينــده حرفهاي زيادي براي گفتن داشته باشد.

پيكان نســبت بــه فصل قبل خيلي جوانتر خواهد شد. ما هشت بازيكن جوان و مستعد را به خدمت گرفتيــم و در واقع ايــن تيم، يك تيم براي آينده است. اميدوارم اين جوانها در فصل جديد خودشان را نشان دهند.»

جاللــي در رابطه بــا اينكه آيا پيــكان در آينده باز هــم بازيكن ليگ برتري جــذب خواهد كرد يا نــه، ادامه ميدهــد: «هنوز چيزي مشــخص نيســت. مــا دو بازيكن بهعنوان ســهميه ليــگ برتري به خدمت گرفتهايم و بعيد ميدانم در جذب بازيكنان ليگ برتري شــش ســهميهمان را پر كنيم. همانطور كه گفتم ما تيم را جوانتر كردهايم و نفرات جديــد ميتوانند در فصل جديد عملكرد خوبي داشته باشند.»

سرمربي پيكان تهران با اشاره به اهــداف تيمش در فصل پيشرو ميگويد: «هدف ما اين اســت كه در نيمــه بااليی جدول قرار بگيريم و تالش ميكنيم تا بهترين نتايج را كسب كنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.