ميثاقيان:نميخواهيمچالشهايگذشتهراداشتهباشيم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

سرمربي ســياهجامگان درباره اينكه چرا هيچ بازيكن شاخصي جذب نكردند، ادامه ميدهد: «چندين بــار گفتــهام نميتوانيــم بازيكن گرانقيمت بگيريــم. ما به مانند ســالهاي گذشته كه در اينجا رسم بود، دنبال بازيكنان جوياي نام رفتيم. اميدوارم با حضور بازيكنان جــوان، بتوانيم تيــم خوبي روانه مســابقات كنيم.» اكبر ميثاقيــان در مورد اهدافش در ســياهجامگان ميگويد: «قصد داريم بيسر و صدا و بدون هياهــو كارمان را پيش ببريم تا چالشهاي سال گذشــته را نداشته باشيم و گرفتاريهاي مالي نباشد و اگر هم بود، كمتر باشد. به همين خاطر، قصد داريم تيم يكدست و همدلي راهي مســابقات كنيم تا بهتر از دو سال گذشته نتيجه بگيريم.» ميثاقيان درباره حضور پســرش در اين تيــم توضيح ميدهد: «اگر خوب باشــد، به او بازي ميدهم. او سال گذشــته در بادران زير نظر يك مربي ديگري بود و خــوب كار كرد. براي مــن اول، دوم و سوم موفقيت سياهجامگان مهم است و فرقي ندارد چه كسي بازي كند. من به اين موضوع معروف هســتم. به بهتاش هم كمك ميكنم بازيكن خوبي شود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.