شفيعي: ادعاي باشگاه صحت ندارد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

با اين صحبتهاي گلمحمدي و البته خبر بازگشت پژمان منتظري به اســتقالل، خيليها فكر ميكردند سر اين بازيكن بدون كاله ميماند و هم تراكتور را از دست ميدهد و هم استقالل را اما ظاهرا شرايط به گونه ديگري بود چراكه او بليت سفر به كرهجنوبي را هم رزرو كرده بود.

به اين ترتيب خالد شــفيعي قبــل از اينكه حتــي پژمان منتظري قراردادش را با استقالل تهران امضا كند، راهي كرهجنوبي شد تا در ليگ اين كشــور كارش را دنبال كند. شفيعي در بدترين شرايط ممكن پشت تراكتورسازي را كه از جذب بازيكن محروم است خالي كرد و رفت.

خالد شفيعي مدافع فصل قبل تراكتورسازي قبل از سفرش به كرهجنوبي در مورد اتفاقاتي كه در مورد تمديد قراردادش افتاده بود و اينكه تراكتوريها از او ناراحت هســتند ميگويد: «از طريق رســانهها كه نميشــود با بازيكن مذاكره كرده و با او به توافق رســيد؟ تا كنون از سوي باشگاه تراكتورسازي عليرغم گفتههايي كه در رســانهها مطرح شده هيچ قدمي در اين خصوص برداشته نشده.

آنها ادعا ميكنند تمامي شــرايط من را پذيرفتهاند كه اين موضوع به هيچ عنوان صحت ندارد چراكه اين من بودم كه تمامي شرايط آنها را پذيرفتم ولي با وجود اين امر هنوز هيچ تحرك خاصي از ســوي باشــگاه براي عملي شدن تمديد قراردادم مشاهده نشده.» مدافع تراكتورسازان در رابطه با اخبار منتشر شــده در مورد حضورش در استقالل هم ادامه ميدهد: «نميخواهم در اين مورد صحبتي انجام دهم. تا به امروز اولويت من تراكتورسازي بوده و تمام سعيام اين بوده كه شرايط براي ماندنم را به وسيله قبول شرايط مطرح شده از سوي باشگاه فراهم كنم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.