شرط‌سازمان‌ليگ‌براي‌جذب‌بازيكنان‌خارجي؛‌ملي‌پوش‌باشند

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

نه فدراسيون به اندازه كافي مصمم بود و نه باشگاههاي بدهكار آنقدر حرف گــوش كن كه قانون «ورود به ليگ، به شــرط صفر شــدن بدهيها» را به سرانجام برســانند. همان قانوني كه به زبان آوردنش پيشدرآمد فصلهاي فوتبال ايران شــده بود و با شــروع هر فصل، زير پاي بيتوجهيها لگدمال ميشــد. امسال البته آن را با ادبياتي تازهتر به زبان رانده و پاي پروندههاي ايراني فيفا را هم به ميان آوردند. اينگونه كه باشگاههايي كه در فيفا پرونده دارند، تا بسته شدن پروندههايشان حق ندارند بازيكن خارجي جذب كنند. ســازمان ليگ هر دو پايش را در يك لنگه كفش كرده بود و با اهرم تهديد، پيش ميرفت. قرارداد گادوين منشا با پرسپوليس را هم به همين دليل اجازه ندادند ثبت شــود. آتش خشم سازمان ليگ اما بعد از چند هفته فرونشست و اعالم كردند بدهكارها با ارائه مدرك و اثبات اينكه پيگير پروندههايشــان هســتند، ميتوانند قراردادهاي خارجي خود را به ثبت برســانند. حاال اما داستان كال عوض شده و گوش شيطان كر، قرار است خارجيها براي ورود به فوتبال ايران از يك فيلتر بســيار مهم بگذرند. قرار دادن اين فيلتر روي خط مــرزي فوتبال ايران را حيدر بهاروند، رييس ســازمان ليگ به منظور جلوگيري از ورود بازيكنان بيكيفيت خارجي به ليگ برتر پيشنهاد كرده و فريبرز محمودزاده مسوول كميته نقل و انتقاالت سازمان ليگ اينطور آن را توضيح ميدهد: «براي جذب بازيكن جديد به باشگاهها قوانين جديدي در نظر گرفتيم كه ميتواند كمك شاياني به باال رفتن سطح ليگ برتر كند. در قوانين جديد بازيكناني از قارههاي آســيا، اقيانوسيه و آفريقا ميتوانند وارد فوتبال ايران شــوند كه در دو فصل گذشــته در ردههاي اميد و بزرگساالن مليپوش بودهاند. پيش از اين، قانون در نظر گرفته شده براي بازيكنان سه قاره براي سه فصل بود كه امسال آن را به دو فصل كاهش داديم. آن دسته از بازيكنانــي هم كه از قارههاي اروپا و آمريكاي جنوبي جذب باشــگاههاي ليگ برتري ميشــوند، بايد در دو فصل گذشــته در ليگهاي درجه يك و درجه دو قارههاي اشــاره شده كه منظور همان ليگ برتر و ليگ يك است، حداقــل 10 بازي انجام داده باشــند. اين قانون قبال به اين شــكل بود كه بازيكنــان اين قارهها چنانچه كارت بازي در ليگهاي درجه يك و درجه دو كشورشان برايشان صادر شــده بود ميتوانستند جذب باشگاههاي داخلي شــوند. به طور مثال در برزيل باشگاههاي درجه يك و درجه دو با توجه به اينكه بازيكنان زيادي ميتوانستند درفهرست خود داشته باشند براي خيلي از بازيكنان كارت بازي صادر ميكردند و اين نفرات مشــكلي براي ورود به فوتبال ايران نداشتند اما با قانون جديد بازيكنان برزيلي بايد در ليگ برتر و يا ليگ دسته اول كشورشان يا قاره آمريكاي جنوبي و اروپا حداقل 10 بازي انجام داده باشند.» نكته مهمتر اينكه اين قوانين در هيات رييسه فدراسيون فوتبال تصويب شــده و در نقل و انتقــاالت فصل پيشرو به اجرا درميآيد. حاال پرســش اين اســت كه تكليف بازيكني مثل منشا كه مليپوش نيست اما كيفيت بااليي دارد، چه خواهد شــد كه مســوول كميته نقل و انتقاالت سازمان ليگ گفته: «اين قوانين شامل بازيكناني كه در فوتبال ايران حضور دارند، نميشــود. حال آنكه اگر اين بازيكنان حتي براي يك نيمفصل خارج از ايــران بازي كنند و بخواهند برگردند، آن وقت قانون جديد در مورد آنها هم لحاظ خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.