ملي‌پوشان،‌مسوول‌جم ‌عآوري‌صندل‌يها

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

مســابقات وزنهبرداري قهرماني جوانان جهان در توكيو در حالي به پايان رســيد كه اعضاي تيمملي ژاپن در حركتي جالب تمام وســايل سالن برگزاري مسابقات را جمع كردند. بعد از مراسم اختتاميه و در حالي كه حاضران يكي پس از ديگري سالن را ترك ميكردند، اتفاق جالبي رخ داد و آن، اينكه اعضاي تيمملي وزنهبرداري ژاپن بالفاصه دست به كار شدند و تمام صندليها و لوازم حاضر در سالن مسابقات را جمع كردند و ســالن به كلي تخليه شد. در واقع آنها مســووليت جمعآوري تمام وسايل برگزاري مسابقات را به عهده گرفته بودند كه اين اتفاق بسيار جالب و نادر بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.