انسا ‌ندوستي‌آقاي‌ستاره

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

برنده واقعي بازي پرتغال و روسيه در جام كنفدراسيونها، كريستيانو رونالدو بود. فوقستارهاي كه همين چند وقت پيش طرفدار خردسالش را كه در جريان بازي مثل جيميجامپ به زمين رفته بود، در آغوش گرفت و اين بار هم لطفش شامل حال يك دختربچه ويلچرنشين شد. همه چيز در بازي پرتغال و روســيه رقم خورد. پرتغال كه در ديدار نخســت خود برابر مكزيك متوقف شده بود، روسيه را با تك گل رونالدو شكست داد. برنده واقعي اين بازي اما كريس بود كه پيش از شروع مسابقه، با همراهي پولينا 10 ساله كه روي ويلچر نشسته بود، وارد زمين شد. جالبتر وقتي بود كه رونالدو پيراهن خود را به اين دختربچه معلول هديه كرد و سر او را بوسيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.