به‌ياد‌قربانيان‌زلزله‌رودبار

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

ســي و يكم خرداد 96؛ كوهها و ساختمانهايي كه فرو ريخت و روستاهايي كه بلعيده شــد. ساعت 30 دقيقه بامداد و شبي كــه همه در حال تماشــاي ديدار برزيل و اســكاتلند در جام جهانــي 1990 ايتاليا بودند و زخم بزرگي كه ردپايش را هنوز بر پيشــاني گيالن ميتوان ديد. شايد بعد از زلزلهها و اتفاقاتي كه در اين 27 سال در ايران شكل گرفته، لرزش 7/2 ريشتري رودبار را ديگر كســي به خاطر نيــاورد اما حركت جالب توجه مدافع تازهوارد پرســپوليس كه در ســالروز اين رخداد تلخ با انتخاب پيراهن شماره 69 اين تيم به حادثهديدگان آن احترام گذاشــت، بار ديگر توجهات را به اين اتفــاق جلب كرد. امروز شــايان مصلح در كنــار ديگر مردان موفقــي از اين خطه قرار گرفته كه توانستند اتفاقات بزرگي را بعد از آن حادثه تلخ رقم بزننــد. مدافع گيالني و تازهوارد پرســپوليس با حضور در اين تيم و انتخاب پيراهن شــماره 69 خيليها را با عالمت ســوال بزرگي مواجه كرد كه دليل اين انتخاب چه ميتواند باشــد اما براي مردم رودبار كه او زاده آن اســت، اين انتقال شــيرين و شماره 69 همواره خاطرهانگيز است. چه خوب كه شايان كه از خصوصيات اخالقي بارزي برخوردار است توانست اينچنين كام همه آنها را در بيســت و هفتمين ســالروز زلزله رودبار شيرين كند. براي اهالي رودبار كه بعد از چند ســال عادت كردهاند به اين خبر كوتاه چند ثانيهاي كه امســال هم مراســم سوگواري ســالروز زلزله رودبار توســط اهالي اين شهرستان برگزار شد، پوشــيدن شماره 69 توسط شــايان مصلح ميتواند يك فصل خاطرهانگيز را رقم بزند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.