هومن جعفري

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر - ‪Houman Jafari‬

مجلس سوته دالن

به ســالمتي و ميمنتي و مباركي و خوبي و خوشي و خرمي، جناب پژمان خان منتظري براي بستن بازوبند كاپيتاني و درآوردن اين بازوبند از بازوي سيدمهدي، به استقالل بازگشت. به همين مناسبت، مجلس عزايي در جمع دوســتان و مشــاوران و نزديكان سيدجان برگزار ميشود. شــما هم تشريف بياوريد و همدردي خودتان را بيان نماييد تا بعدا ببينيم بايد چه كنيم!

کجایند این مدیران برتر؟

هفته قبل اعالم شــد كه آقايان ســاكت، فتحا...زاده، اوليايــي، عابدينــي و مالحي بهعنــوان مديران برتر باشــگاهي ايران بعد از انقالب برگزيده شدهاند. البته در مراسم نظم و ترتيبي هم براي اين انتخابها اعالم نشد تا اينكه بعدا فرمودند حاجي كاستاكورتا نفر اول بــوده. حاال ما خيلي هم بحث نداريم كه چه كســي اول بوده و چه كســي دوم. بحث بر سر اين است كه چقدر نااميدكننده است اعالم كنند اين 5 نفر بهترين مديران باشگاهي ايران هســتند، بعد هيچ كدام آنها در هيچ باشــگاهي فعاليت نكنند! يعني مسخره بودن فوتبال ايران اينجاست كه از اين 5 نفر فقط يك دانه آقاي ساكت در فدراسيون مشغول است. آقاي عابديني كه اســتعفا داد، بقيه هم كه مشــغول به فعاليتهاي خودشان هســتند! خودتان خنده تان نميگيرد؟ يك نگاه به آدمهايي كه در ليــگ برتر مديريت ميكنند بيندازيد تا خنده تان بگيرد كه 5 مدير برتر باشگاهي ما كجا و اين عزيزان دل كجا!

وردربرمن!

جوادجان نكونام اعــالم كرده كه ميخواهد مربيگري را از ليــگ برتر آغاز كند و به مربيگري در تيم جوانان اعتقادي ندارد. قرار هم شده كه برود در تمرينات تيم برمن و يكي دو تيم ديگر شــركت كند. چقدر خوب! همين كه بروي ســر تمرين تيم وردربرمن ديگر همه نيازهايت بهعنوان يك مربي تامين ميشود. برو برادر جواد. ســريعتر برو وردربرمن و بقيه شــهرهاي اروپا كســب تجربه كن كه دو ســه ماه ديگــر بيايي روي نيمكت ليگ برتر بنشيني. فقط وقتي نشستي، بعدش گله نكني كه چرا زود هم بركنار شدی! نتيجه اخالقي : كسي كه خودش را به خواب زده دير ميشود از خواب بيدار كرد!

مسي خوش شانس!

ســرانجام اعالم شد مســي و ددي جان ميتوانند با پرداخــت مبلغي نزديك به نيم ميليــون يورو، زندان را بخرنــد و فرار مالياتي را بپيچاننــد! البته آنجا اروپا است كه ميشــود زندان را خريد وگرنه اگر مسي در ليــگ برتر ما بازي ميكرد، االن داشــت در زيرزمين كميته انضباطي آب خنك ميخــورد و روزي دو بار هم شالقش ميزدند كه چرا مالياتش را پيچانده. كال ما چون در كشــورمان همه ماليات ميدهند اينطور رفتارهاي اين خارجيها را نميتوانيم درك كنيم!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.