تيم‌چيني‌در‌ليگ‌آلمان

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

چينيهــا نه تنهــا از جــذب ســتارههاي دنياي فوتبــال لذت ميبرنــد، بلكه حــاال ميخواهند به ليگ منطقهاي آلمان تيم بفرســتند. آلمان و چين همكاريهاي ورزشــي و به ويژه فوتباليشان را هر روز گسترش ميدهند و حاال هم طبق توافق 6 ماه پيش، قرار است تيمي از چين (تيم منتخب زير 20 سالههاي اين كشور) از فصل آينده در ليگ مناطق آلمان بازي كند. اين تيم قرار اســت به 19 تيم كنوني جنوب غربي آلمان بپيوندد و در رقابتهاي آن منطقه شــركت كنــد. محــل اقامت و تمريــن اين تيم در شــهر هايدلبرگ خواهد بود و بهانه چينيها براي حضور در اين مسابقات، آمادهســازي تيمشان براي براي المپيك 2020 توكيو. مســوول برگزاري ليگ منطقه جنوب غربي آلمان اعــالم كرد كه از تمام تيمهــا در مورد حضور يك تيم چيني نظرخواهي كرده و چون بيشتر آرا مثبت بوده، به اين اتفاق تن داده است. رونــي زيمرمان گفته: «برنامهريــزي اوليه در اين رابطه مناســب بوده است اما بايد ايدههاي بعدي را هم با حضور مديران تيمهــاي منطقهاي به زودي بررسي كنيم.» در صورت قبول اين پيشــنهاد، قرار است هر كدام از 19 باشــگاه ليگ منطقهاي جنوب غربي آلمان بابــت انجام دو بازي مقابل تيم زير 20 ســالههاي چين 15 هزار يورو بهعنوان پاداش دريافت كنند و همچنيــن تمام تيمها اين امتياز را دارند كه در هر دو ديدار رفت و برگشت برابر تيم چيني، از شرايط ميزباني بهره ببرند. اين شايد اصليترين دليل آنها براي موافقت با حضور تيم چيني در ليگ منطقهاي آلمان بوده است. اين موضوع به جز آبديــده كردن بازيكنان چيني، به ســود فوتبــال آلمان هم خواهد بــود زيرا ليگ منطقهاي- ليگ دســته چهارم- آلمــان هم مورد توجــه قرار خواهد گرفت. از ســوي ديگر به لحاظ توريســتي و با توجه به استقبال احتمالي چينيها از بازيها، سود سرشاري نصيب مناطق ميزبان اين تيم خواهد شد. در پاييز ســال گذشــته و با حمايت سياسيون رده باالي چين و آلمان، توافقي مبني بر پيادهســازي طرح جامع توســعه فوتبال بين دو كشور امضا شد كه اين پروژه نيز قرار است در راستاي همان توافق عملي شود. البته مشــخص نيست كه آيا حضور در ليگي با اين مختصات به رشد بازيكنان چيني كمك خواهد كرد يا خير اما شــايد اين برنامه تنها بخشــي از هجمه رسانهاي گسترده چينيها براي شناساندن فوتبال خود در دنيا باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.