از‌جت‌تا‌ساحل‌و‌آشپز‌اختصاصي

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

پــدر مويز كين- بازيكن جوان يوونتوس- در اقدامي عجيب مدعي شــده كه اين باشــگاه ايتاليايي يك تراكتور و يك ماشين كشاورزي به پسرش بدهكار است. اين يكي از عجيبترين درخواستهاي بازيكنان از باشگاههايشان است كه بهانهاي شــد براي ما تا همه درخواســتهاي عجيــب و غريب بازيكنان و مربيان فوتبال از باشگاههايشان را يك بار ديگر به ياد بياوريم. مثال رونالدينيو از باشــگاه مكزيكي كوئرتارو خانهاي درخواست كرد كه استخر، زمين فوتبال ســاحلي، زمين فوتبال 7 نفره و 4 خدمتكار داشته باشد. اين درخواست سران باشگاه مكزيكي را شوكه كرده بود. يا ژروينيو با يك باشگاه چيني وارد مذاكره شد اما به توافق نرســيد و دليلش هم درخواست عجيب او بود. بازيكن سابق رم از چينيها ساحل اختصاصي، يك قصر براي كل خانوادهاش، يك هليكوپتر و يك هواپيما براي هر بار كه دوســت داشــت به كشــور خودش سفر كند، درخواســت كرده بود. ديگو مارادونا ســالها پيش وقتي ميخواست با باشگاه الوصل دبي قرارداد ببندد، از اين باشگاه اماراتي درخواست يك جت اختصاصي كرده بود كه هر زمان بخواهد بتواند به اســپانيا سفر كند و دخترش را ببيند. درباره نيمار، اكيپ مدعي شده كه او هم از بازيكناني است كه درخواستهاي عجيبي داشــته اســت. پدر او از پياسجي خواسته پســرش بعد از پرداخت ماليات، 25 ميليون يورو دســتمزد داشته باشد و براي آنها هتلي زنجيرهاي به نام پسرش بســازند. شانس آدبايور براي پيوستن به ليون از بين رفت چون از آنها درخواســت كرده بود كه قصري با ويوو كورسيكا، يك هليكوپتر، سرآشپز اختصاصي و پيراهن شماره 10 الكساندر الكازت را داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.