يادتان‌رفت؟‌

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

آنچه اين روزها در باشــگاه استقالل رخ ميدهد، دقيقا شبيه به اتفاقهايي اســت كه اين باشگاه تابستان سال گذشــته تجربه كرده بود. آن زمان هم قراردادهاي عجيب و غريب زيادي در اين باشــگاه بسته شد؛ از كاوه رضايي كــه گفتند يك ميليارد گرفته و بعدا معلوم شــد دســتمزد واقعي او 600 ميليون تومان بيش از اين مبلغ بوده بگيريد تا محمدحسين كنعانيزادگان و فرشيد باقري كه ناگهان رقم قراردادشان چند برابر شد. آن روزها هم البته مديران اســتقالل با لبخند قرارداد ميبستند و سرشان باال بود اما زمان زيادي طول نكشــيد كه داستان كسر رقم قراردادها پيش آمد و يك بحران درست و حسابي راه انداخت. وزارت ورزش و تيم مديريتي باشــگاه روي بازيكنان فشار ميآوردند كه هر طور شده از مبلغ قراردادشان كم كنند. هر چند در نهايت كســي متقاعد نشــد و آن پروژه به ســختي شكســت خورد. همين جنــگ اعصاب اما بخش زيادي از انرژي اســتقالل را زايل كرد و اين باشــگاه را به حاشــيه راند. آيا كسي تضمين ميكند كه آن داستانها امســال ديگر تكرار نشود؟ اگر شايعهها درست گفته باشند و مديريت استقالل در روزهاي پيشرو تغيير كند، آنوقت تيم مديريت بعدي در اولين روزهاي كارياش با تعهدات مالي شــگفتآوري مواجه خواهد شد كه اجراي آنها بســيار سخت و نفســگير خواهد بود. هر چند اميدواريم اين روزها كه آقايان دستمزدهاي نجومي را براي بازيكنان در نظر ميگيرند، فكر فردا را هم كرده باشند. در غير اين صورت خندههاي فاتحانه در ژســتهاي نمايش پيراهن، مسلما ارزش بدهي، شكايت، اعتصاب، مصاحبه و درگيري را ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.