تمرين‌در‌داوديه

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

آن موقعها كــه خبري از كمپ تيمهاي ملــي نبود و تيمهاي باشــگاهي و حتي ملي ما زمين تمرين نداشتند، تپههاي داوديه محل تمرين خيلي از تيمها بود. تپههاي داوديه براي نســل گذشته فوتبال ايران نامي آشناست و تيمهاي تهراني و حتي تيمملــي گاهي تمرينات خود را آنجا برگزار ميكردند. اين عكس را هــم يحيي گلمحمــدي و مهديمهدويكيا در بهــار 1376 در همان تپههاي داوديه به يادگار گرفتهاند. در آن ســالها پرسپوليس پاي ثابت داوديه بود اما مهدويكيا و يحيي در روزي عكس يادگاري را گرفتهاند كه براي حضور در تمرينات آمادهســازي تيمملي به داوديه رفته بودند؛ درست بيست سال پيش.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.