استقبال‌خالقانه

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

اين هــم يك شــيرينكاري تــازه از همــكاران برانكو. خوشــامدگويي به دستيار اول پروفســور بود كه ماركو و آناليزورهاي پرســپوليس را ظهر پنجشــنبه بــه فرودگاه كشــاند. بر خالف دفعات قبل، سرتن چوك اين بار برانكو و ديگر مربيان كروات پرســپوليس را همراهي نكرد و چند روز ديرتر از آنها به تهران بازگشــت كه همين بازگشت با تاخير او، همكارانش را به فرودگاه كشــاند. ماركو- بدنساز پرســپوليس- و فرزاد حبيباللهي كه آناليزورهاي برانكو هســتند، ظهر ديروز براي اســتقبال از چوك به فرودگاه رفتنــد و با همين چند كلمهاي كــه روي يك ورق كاغذ نوشتهاند، بازگشت اين مربي به تهران را خوشامد گفتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.