حمله‌به‌ك‌یروش

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

بعد از دعواي كیروش و برانكو، اين بار علي كريمي بود كه به ســرمربي تيمملــي تاخت. او گفتــه بود كه كیروش اگر شــهامت داشــت، پاي اســتعفاهايش ميايســتاد و بعد هم او را به يك مناظره تلويزيوني دعوت كرد. همين حمله را امير قلعهنويي به گونهاي ديگر انجام داد و در حمايت از برانكو گفت: «كاش باليي كه سر ژوزه آمد، سر برانكو نيايد.» اين حرفش هــم كه «مربيان كوچك با نام كــیروش وزن خود را باال ميبرند» حتما كنايه به منصوريان بوده كه به تنهايي از مرد پرتغالي حمايت ميكرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.