شجاعي‌در‌جمع‌كودكان‌كار

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

مســعود شجاعي چند ســاعت از چهارشــنبهاش را كنار جمعيــت دفاع از كودكان كار و خيابــان مقابل در پلمپ شده اين مركز ســپري كرد. اين مليپوش باسابقه كه در حال حاضر عضو تيم پانيونيوس يونان است، روز چهارشنبه در جمــع جمعيت دفاع از كــودكان كار و خيابان حاضر شــد. شجاعي طي ساعاتي كه در كنار كودكان كار بود، با حوصله و فروتني بسيار به خواستههاي آنها و پرسشهاي ناتمامشــان پاسخ مثبت ميداد و با آنان سرگرم بازي بود. در پايان هم به پاس دفاع شــجاعانه اين بازيكن مردمي از زنان و كودكان كار، لوح تقديري به اين بازيكن مليپوش تقديم شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.