سخندان،‌كمك‌داور‌ويديويي‌

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

داور بينالمللي فوتبال كشورمان بهعنوان داور چهارم در تيم داوري ديدار تيمهاي روســيه و مكزيك حضور خواهد داشــت. صحبت از عليرضا فغاني است كه به قول خودش در جام كنفدراسيونها خود را براي جام جهاني 2018 آماده ميكند. او كه به همراه رضا سخندان و محمدرضا منصوري نمايندههاي ايران در جام كنفدراســيونها به حســاب ميآيد، بهعنوان داور چهارم ديدار امروز تيمهاي روســيه و مكزيــك در اين رقابتها انتخاب شــد. داوري ايــن ديدار را فهد المرداســي عربســتاني بر عهده خواهد داشــت و فغاني داور چهارم خواهد بود. همچنين روشــن ايروماتف از كشور ازبكستان و جاير از آمريكا داوران ويديويي اين بازي هستند و رضا سخندان هم بهعنوان كمــك داور ويديويي در اين بازي انجــام وظيفه خواهد كرد. فغاني به همراه رضا ســخندان و محمدرضا منصوري پنجشنبه شب ديدار تيمهاي آلمان و شــيلي را در جام كنفدراسيونها قضاوت كرد و به خوبي از عهده قضاوت اين بازي حساس برآمد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.