شروع‌هفته‌با‌فوتبال

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

يك هفته تازه و دوباره فوتبال. شــبكه ورزش ســاعت 19:30 امروز بازي مكزيك و روســيه در جام كنفدراســيونها را پخش ميكند و پخش برنامههاي امروز خود را با يك فوتبال ديگر به پايان ميرساند؛ بازي ايتاليا- آلمان در جام ملتهاي زير 21 ســال اروپا كه ســاعت 23:15 روي آنتن ميرود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.