استقالل نشد، خداحافظ فوتبال

دو تصميم متفاوت پيش روی مجتبی جباری شايعه شام جباری و آبیها

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

خسروتمديداحتمال استقاللحيدریقراردادشراكتهمچنان به به حمام،ايرانجرگهدر دنبالوضعيتمربيانرضاييان برگزاریمبهمجامعطايا میپيوندد؟در جهانی2022 ذوبآهنقطر عشوری: بالتكليفی3 تراكتوربازيكنبرایمن، استقاللتيم ملی است غفوری كجای استقالل است؟! تكذيب حضور بازيكن ايرانی در وردربرمن خالد شفيعی در دوراهی سوون سامسونگ و چونبوک سپيدرود و ملوان را روبهروی هم نگذاريد وحيد اميری: دو برابر بقيه تمرين كرديم و قهرمان شديم نيمكت پر و پيمان پرسپوليس، رقابت برای تركيب اصلی كاپيتان تيم اميد افغانستان در راه سپاهان باز شدن درهای زيباترين ورزشگاه ايران برای پديده

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.