2روز گذشت، منتظري باز هم نيامد

استقالل با انرژي تمرين ميكند

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

آبيهــا بــا بازيكنــان جديــد خــود تمرينهاي پيش فصل را انجام ميدهند.

عصر ديروز باز هم دايرهاي از بازيكنان جديد و قديــم دور هم جمع شــدند و به تمرين پرداختند.

تمرينــي كه اختصاص داشــت به كار با تــوپ. ابتداي ايــن تمريــن منصوريان شــاگردانش را به 3 گروه تقســيم كرد تا همچون روزهاي قبــل آيتمهاي تمريني را با آنها كار كند.

فعاليت چشمگير مک درموت اما بيش از همه چشــمگير اســت و منصوريان غالبا به نظــارت و گفتمان با بازيكنان ميپردازد. مهمترين ســوالي كه از تمرين ديروز بيرون زد دليل غيبتهاي پژمان منتظري بود.

بازيكنــي كه با احتســاب امــروز، 3 روز از قــراردادش بــا اســتقالل ميگذرد امــا همچنان در تمرينها ديده نميشــود. درباره غيبتهاي مكرر منتظري در تمرين استقالل شايعات بسيار است.

گفته ميشــود كارلوس كــیروش از مدافع مياني استقالل خواسته به تمرينهاي باشگاهي نرود. ميگويند كیروش از پژمان خواســته با مربيان تيم ملي هماهنگ باشد و پــس از بهبــودي كامل (ظاهــرا با يک مصدوميت جزيي مواجه اســت) به تمرين اســتقالل مراجعه كند. هميــن وضعيت را در قبــال اميد ابراهيمي هم شــاهديم. اين بازيكن هم با وجود عقد قرارداد اما از حضور در تمرينهاي گروهي اســتقالل خودداري ميكند كه گفته ميشــود اين موضوع هم به خواست كیروش است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.