منصوريان: حاال از نقل و انتقاالت راضيام

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

استقالل توانسته تاكنون با خريدهايي كه انجــام داده نيازهاي تيــم را برآورده كند. به نظر ميرسد اين روزها منصوريان ســرمربي اســتقالل از نحوه يارگيري تيم راضي اســت و درباره نقل و انتقاالت اين تيــم اينطــور صحبت ميكنــد: «از روند يارگيري تيم بسيار راضي هستم. از كميته نقل و انتقاالت باشگاه نهايت تشكر را دارم و بــه جرات ميگويم كه مســووالن براي جذب بازيكنان بســيار زحمت كشــيدند. ما در آرامش و بــا حوصله كامل يارگيري كرديم. مســووالن شبهاي بســياري تا نزديكي صبح مشــغول مذاكره و برگزاري جلســه براي جذب بازيكن بودنــد. ما از همــان ابتــداي فصل نقــل و انتقاالت به هواداران عزيز اعالم كرديم كه به باشــگاه اعتماد داشــته باشــند و با آرامش كامل اجــازه دهند مــا روند جــذب بازيكن را آغاز كنيم. خدا را شــكر ميكنم كه حاال ايــن اتفاق افتاد. وضعيــت روحي و رواني هواداران را به طــور كامل درك ميكنم، هوادار دوســت دارد تيمش در فصل نقل و انتقاالت ســربلند باشــد و همين نفرات در داخل زمين باعث سربلندي استقالل و هوادارانش شوند.»

منصوريــان درباره تمديــد قرارداد با بازيكنان فصل گذشته استقالل نيز اينطور ميگويد: «بخش اعظمي از نفرات استقالل قراردادشــان تمديد شــد و چند بازيكن جديــد نيز جذب كرديم كــه از ميان آنها تعدادي ســتاره ليگ بودند و تعدادي هم نفرات خوب دسته اول و تيم ملي جوانان و اميد. با اضافه شدن پژمان منتظري يک نقطه اطمينان بيشتر در خط دفاع استقالل ايجاد شــد. پژمان در بهترين زمان ممكن به استقالل بازگشت، يعني در اوج پختگي و بهعنوان يكي از ســتونهاي تيم ملي. ما روزهاي سختي را در فضاي نقل و انتقاالت گذرانديم و بايد دوباره از مســووالن تشكر بسيار ويژهاي داشته باشم. همچنين دست هوادارانــي كه در روزهاي مــاه رمضان و قبل از افطار در شــرايط سخت در تمرين استقالل حاضر ميشوند را ميبوسم. مک درموت وقتي اين جو را در كمپ ميبيند، از فضاي اســتقالل لذت ميبــرد. افتخار ميكنم كه خودم در 23 ســالگي بازيكن استقالل شدم و در اين مكتب رشد كردم و بزرگ شدم اما اين افسوس هميشه براي من باقي اســت كه چرا در 17 سالگي به استقالل نيامدم.»

ســرمربي اســتقالل حرفهايش را اينطور بــه پايان ميبرد: «يــک قدرداني ويژه نيز از خانواده شــفيع زاده دارم. هفته قبــل به نمايندگي از برادران شــفيع زاده با آقاي محمد جواد شــفيع زاده جلســه خوبي داشــتم. آنها در تمديد قرارداد اميد ابراهيمي خودشان پيش قدم شدند و بستر را براي باشــگاه اســتقالل فراهم كردند. ضمن اينكه خانواده شــفيع زاده قول همه گونــه حمايت از من و اســتقالل در طول فصل را نيز دادند و قرار گذاشــتيم در اين سال سخت همه جوره از مجموعه استقالل حمايت كنند. ضمن اينكه سال گذشته نيز ما را در روزهاي ســخت يــاري كردند. به جز خانواده شــفيع زاده، دوســت ديگري هم دارم كه به استقالل كمک ميكند اما عالقهاي ندارد نامش در رســانهها مطرح شــود. نا گفته نماند خانواده شــفيع زاده نيز هر بار كه اسمشــان را ميآورم، بابت اين كار از من گاليه ميكنند اما هواداران عزيز اســتقالل بايد در جريان محبتها و حمايتهاي آنها باشند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.