حبيب گردانی 4 سال محروم شد

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

غالمرضا نوروزي، رييس فدراســيون پزشكي ورزشي و دبيركل ستاد ملي مبارزه با دوپينگ (نادو) اســامي چهار ورزشــكار كه پروسه قانوني دادرســي آنها طي و منجر به صدور راي قطعي شده است را به اين شرح اعالم كرد:

-1 آرين پــژم (واترپلو) به دليل مصرف مــاده ممنوعه متنولون به مدت چهار سال (از 10 بهمن ماه 5۹ تا ۹ بهمن ماه ۹۹31) محروم شد.

-2 محســن رضايي (بســكتبال) به دليــل مصرف مــاده ممنوعه اســتانوزولول به مدت چهار ســال (از 10 بهمن مــاه 5۹ تا ۹ بهمن ماه ۹۹31) محروم شد.

-3 حامــد ســليماني (هندبــال) به دليــل مصرف مــاده ممنوعه اســتانوزولول به مدت چهار ســال (از 10 بهمن مــاه 5۹ تا ۹ بهمن ماه ۹۹31) محروم شد.

۴- حبيب گرداني (فوتبال) به دليل مصرف ماده ممنوعه متنولون به مدت چهار سال (از ۶2 بهمن ماه 5۹ تا 25 بهمن ماه ۹۹31) محروم شد.

دیروز در کورس اسبدوانی تهران شاهد یک مسابقه جذاب بودیم که فرهاد قائمی و ســردار آزمون دو ملیپوش والیبال و فوتبال کشورمان با یکدیگر رقابت کردند که سرانجام فرهاد قائمی زودتر از خط پایان گذشــت و برنده شد. دو ورزشــکار که اهل استان گلستان هستند پس از مسابقه این عکس را به یادگار ثبت کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.