در انتظار بمب خبری استقالل

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

اســتقالليها هنوز از جذب راميــن رضاييان نااميد نشــدهاند و اميدوارنــد بعد از بازگشــت پژمان منتظري، بتوانند مدافــع اخراجي پرســپوليس را هم جذب كنند. در روزهاي اخير دوباره اين ماجرا داغ شــده و شــايعات مختلفي در خصوص احتمال پيوســتن رامين رضاييان به استقالل مطرح شده ولي طرفين ترجيح دادهاند اظهارنظر روشــني در اين مورد نداشته باشــند. اين در حالي است كه بازيكن پيشين پرسپوليس با يكي از مسووالن باشگاه استقالل مذاكره كرده است. استقالليها منتظر چراغ سبز رضاييان براي حضور در اين تيم هستند تا بتوانند در مورد جزييات هم با اين بازيكن مذاكره كنند.

در حــال حاضر مســووالن اســتقالل منتظر جواب نهايي رضاييان هستند تا مشخص شود كه آيا او تمايل به پوشيدن پيراهن استقالل دارد يا خير. اين در حالي است كه ديروز هم شــايعاتي مطرح شد مبني بر اينكه احتمال دارد رضاييــان بامداد يا صبح امروز با اســتقالل قرارداد امضا كند. آبيها كه در يک حركت عجيب عقد قرارداد با بازيكنان جديد خود را به ساعات پاياني شب موكول كرده و حتي در قبــال پژمان منتظري نيز در نيمه شــب اين ماموريــت را انجام دادند، حاال قصــد دارند تا براي رامين رضاييان نيز اين پروژه را اجرا كرده تا بي سر و صدا بمب بزرگ نقل و انتقاالت را منفجر و همه را غافلگير كنند.

نكته جالب درباره اين اتفاق، مرتبط بودن استقاللي شــدن رضاييان با آينده خسرو حيدري است. در صورتي كه رضاييان قيد لژيونر شــدن را بزند و به پيشنهاد آبيها جواب مثبت بدهد، خســرو حيدري نيمكت نشين خواهد شد و كمكم به كادر فني استقالل ملحق ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.