قرارداد ۵ ساله سياه جامگان با بازيكن آزمايشي

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

تيم فوتبال سياه جامگان با يک مدافع جوان كه در آزمايشهاي اين باشگاه شركت كرده بود، قرارداد بست. سجاد داناي باغكي مدافع مشهدي پس از شــركت در آزمايشهاي باشــگاه با نظر كادرفني با قراردادي 5 ســاله بهعنوان سهميه زير 21 سال به تيم سياه جامگان پيوست. اكبر ميثاقيان هدايت تيم ســياه جامگان را بر عهده دارد. پيــش از اين اكبر ميثاقيــان عنوان كرده بود كه در پي كشف استعدادهاي اين شهر براي ســياه جامگان اســت و به نظر ميرسد كه اين نويد خوبي براي فوتبال مشهد باشد چرا كه اين جوان از آزمايشهاي گرفته شده سربلند بيرون آمده و توانســته نظر مسووالن تيم و كادر فني را جلب كند. اين اقدام سياه جامگان در صورت تداوم ميتواند اســتعدادهاي بيشماري را به مشــهد و فوتبال كشورمان معرفي كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.