تمرين استقالل به روايت تصوير

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

تمرین دیروز اســتقالل با اســتقبال ویژه هواداران این تیم همــراه بود. تعدادی از تماشــاگران تمرین ســراغ بازیکنــان و کادر فنی آمدند و از آنها خواســتند که با فرزندانشان عکس یادگاری بگیرند. از دیگر سوژههای تمرین دیروز، بنرهای بزرگی بود که کنار پارکینگ کمپ حجازی نصب شده بود و مورد توجه عکاسان قرار گرفت. دو عکس بزرگ از منصوریان که حسابی جلب توجه میکرد. گزارش تصویری تمرین به خوبی نشان میدهد که این روزها در تمرینات استقالل چه حال و هوایی حاکم است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.