استقالل نشد، خداحافظ فوتبال

دو راه متفاوت پیش روی شماره 8

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

هفتههــاي پاياني ليگ ســتارگان قطر براي مجتبي جباري روزهاي خوبي را رقم نزد، در حالي كه اين لژيونر كشــورمان در اوايل فصل بازيهاي خوبي را براي االهلي قطر انجام داده بود، هفتههاي پاياني باز هم با مصدوميتهاي مداوم روبهرو شد و نتوانست آنطور كه بايد انتظارات مسووالن و كادر فني اين تيم قطري را برآورده كند.

البته جبــاري در پايان فصل در مصاحبهاي از داليل ناكامي پرده برداشــت و در حقيقت همه چيز را گردن ســرمربي تيمــش انداخت اما او به خوبي ميدانســت كــه دوري او از تركيب االهلي و پا گذاشــتن به روزهاي ناكامــي تنها به دليل مصدوميتهاي او و ضعف بدنياش بود.

در حالي كه جباري تالش داشت همچنان به فوتبالش در قطر ادامه دهد اما شرايط پيش آمده براي او در هفتههاي پاياني باعث شــد تا خروج او از قطر و تمايلش به ســمت ليگ برتر كشــورمان كامال آشكار شود.

صحبتهاي او طي روزهاي گذشته و بعداز تقريبا قطعي شــدن جدايــیاش از االهلي كامال نشان ميداد كه جباري تالش دارد در ليگ برتر كشــورمان به ميدان برود و حتي حرفهايي هم در باره اســتقالل زده بود اما بايد ديد آيا جباري جايــی براي بــازي در ليگ برتــر دارد، به طور طبيعــي اولين گزينهاي كــه در ليگ برتر براي جباري ميتوان تصور كرد، حضورش در استقالل و كنار آبي پوشان بود كه منصوريان آب پاكي را روي دست او ريخت و عنوان كرد تيمش نياز به جباري ندارد.

اين از اســتقالل كه حداقــل در حال حاضر جايگاهي براي جباري در نظر نگرفته است.

يكي ديگــر از گزينههاي احتمالي را ميتوان ذوبآهن در نظر گرفت كه با حضور امير قلعهنويي در ايــن تيم، جباري بايد قيد حضور در ذوبآهن بهعنوان شاگرد قلعهنويي را هم بزند.

ديگر تيم اصفهاني يعني سپاهان هم ميتواند مقصــد جباري بعد از جدايي از االهلي باشــد اما آخرين جدايي جباري از ســپاهان با حاشيههاي فراواني همراه بود كه بعيد به نظر ميرســد كسي از اين باشــگاه رضايت به جــذب بازيكني بدهد كه آنطور از ســپاهان جدا شــد و البته سپاهان با داشتن مربي جوان پسندي مانند كرانچار، جباري در برنامههاي او جايي نخواهد داشت.

تراكتورســازي تبريز هم ميتوانســت يكي از مقصدهــاي جباري براي ليگ هفدهم باشــد اما ناگفته پيداســت كه ايــن تيم تبريزي اگر هم بخواهد نميتواند با جباري وارد مذاكره شود، چرا كه محروميت اين باشگاه از جذب بازيكنان جديد، اين اجازه را به آنها نخواهد داد.

اين شرايط باشگاههايی است كه ميتوانستند گزينههاي مناســبي براي جباري باشند كه هيچ كدام فعال شرايط جذب اين هافبك لژيونر فوتبال كشــورمان را ندارند اما تيمها و باشگاههاي باقي مانده ليــگ برتر، اوال گزينههاي مناســبي براي جبــاري نخواهند بود و در برخي از موارد قطعا او ترجيح خواهد داد، خداحافظي كند تا با اين تيمها به ميدان برود.

با اين اوصــاف خيلي قاطعانه بايد گفت اين ليگ جايی براي مجتبي جباري ندارد و اين بازيكن در صورتي كه بخواهد همچنان به فوتبالش ادامه دهد بايد به فكر مشتري ديگري باشد و شايد باز هم تمايل به خارج از كشــور داشــته باشد كه با شرايط سني او و البته سابقه فصل گذشتهاش در االهلي بعيد به نظر ميرسد چنين شرايطي براي جباري مهيا شود.

بايد پذيرفت كه اين بازيكن در شرايطي قرار دارد كه بــه طور اجباري به ســمت خداحافظي سوق داده ميشود و اميد چنداني به حضور مجدد او در زمين مسابقه وجود ندارد، هر چند هنوز هم به طور قاطع نميتوان خداحافظي جباري را پيش كشيد اما او گزينههاي محدودي براي ادامه حيات در فوتبال دارد.

البته اين نكته را هم ميتوان عنوان كرد كه بــه طور حتم تيم مورد عالقه جباري براي حضور در ايران، استقالل خواهد بود و ممكن است حتي نيمفصــل اول رقابتهــا را به اميد بازگشــت به استقالل بيرون بنشيند و منتظر تغيير و تحوالت روي نيمكت استقالل باشد، هر چند شايد حداقل در ليگ هفدهم به واقعيت تبديل نشود.

پيــش از اين جبــاري در خصــوص ادامه فوتبالــش و همچنيــن مذاكره با اســتقالليها گفتــه بود: «هنوز تصميم نگرفتــهام بازي كنم يا خداحافظي. بايد اول ايــن تصميم خود را نهايي كنم. اگر خواســتم بازي كنم مذاكرات جديام را ادامه ميدهم اگر نه كفشهايم را ميآويزم.»

بــه نظر ميرســد جباري در شــرايطي قرار گرفته كه گزينه اول او همچنان اســتقالل است و گزينه بعــدياش خداحافظي، با اين اوصاف نبايد انتظار داشت او سر از تيم ديگري در بياورد، حتي اگر شرايط هم مهيا باشد.

آخرين خبر: در شرايطی كه گفته میشد جباری از هیچ تیمی در لیگ برتر پیشنهاد جدی و قابل توجهی نداشت، در آخرين ساعات ديشب از نزديكان جباری و باشگاه استقالل حرفهايی شنیده شد كه دو طرف برای مذاكره به هم نزديك شدهاند و قرار بود آنها ديشب شام را با هم صرف كنند؛ نتیجه نهايی اين ماجرا امروز يا فردا مشخص میشود كه آيا شام شبانه اصال برگزار شده يا نه. اگر استقالل نشود، جباری كفشهايش را میآويزد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.