احتمال شرکت ایران در برگزاری جام جهاني 2022 قطر

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

جام جهاني 2022 قطر براي فوتبال ايران يك فرصت بهينه است.

با توجــه به نزديكي شــرايط آب و هوايي بــا قطر و البته امكانات ورزشــي كيش، اين نقطه ميتواند گزينه مناسبي براي برخــي از 32 تيم حاضــر در جام جهاني باشد تا اردوهاي آمادهسازي خود را در اين نقطه برگزار كنند. موضوعي كه البته با توجه به فاصله 5 ســاله تا شروع جام جهاني بايد هر چه ســريعتر از سوي مسووالن منطقه آزاد كيش با برنامهريزي تبديل به فرصتي براي درآمد زايي براي نقطــه كيش و البته فوتبال ايران شــود. همچنيــن با توجه به تحوالت سياســي منطقه، ايران ميتواند از فرصت نزديكي با قطر براي بهــره برداري هر چه بهتر از اين موضوع استفاده كند.

مهــدي تاج درباره شــرايط جزيره كيــش ميگويد: «تمركز فدراســيون به برگزاري جام جهاني روسيه و پس از آن جام جهاني قطــر 2022 بوده تا با توجه بــه تطابق شــرايط آب و هوايي كيش با محل برگزاري رقابتهــا، تالش كنيم تا از اين ظرفيتهــاي داخلي بهره بگيريم. امكانات زير ساختي در كيش فراهم است و زمينهاي ورزشــي موجــود نيز خوب است اما كافي نيست.» رييس فدراسيون فوتبال امــا عقيده دارد كــه اين جزيره نياز به زير ســاختهاي بيشــتري دارد. تاج در اين باره ميگويد: «به مســووالن منطقه كيش نيز پيشــنهاد داديم تا يكي از مجموعههاي ورزشــي را به طور كامل تجهيز و چمــن آن براي تمرين تيمهاي ملي و خارجي استانداردسازي شود. ساير زمينها را ميتوان در اختيار شــهروندان و اردوهــاي تيمهاي باشــگاهي قرار داد. جزيره كيش البته همين حاال نيز در فصل زمستان ميزبان بسياري از تيمهاي ليگ برتري است اما فرصت جام جهاني اتفاقي اســت كه ميتواند شــرايط را براي اين جزيره متفاوت كند. در سالهاي گذشته كشورهاي قطر و امارات در فصل زمستان ميزبان تيمهاي مطــرح اروپايي بودند و كيش در صــورت موفقيت در ميزباني از تيمهــاي جام جهانــي، ميتواند در دهه آينده با توجه به زير ســاختهايي كه در اختيار دارد، خود را تبديل به رقيبي براي دوحه، دبي و ابوظبي در خاورميانه كند.» به نظر ميرسد اين جزيره عالوه بر تمركز بــر توان داخلــي خود بــراي ميزباني از تيمهــاي جام جهاني 2022 قطر، نياز به حمايت همه جانبه فدراســيون فوتبال و حتي باشــگاههاي ليگ برتري دارد تا با برگزاري اردوهــا و تمرينات خود در اين ســالها در اين جزيره، مقدمات مهياي امكانات مناسب را فراهم آورند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.