یك جوان ایراني در ليگ دانمارک

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

دانيال قرهباغي از پدري ايراني و مادري اتريشــي در 13 آپريل ســال 1997 متولد شــده و هم اكنون با 20 سال سن در فوتبال دانمارك مشغول اســت. او در باره خودش اينطور حرف ميزند: «من در همه تيمهاي جوانان زير 16 تا 19 ســال دانمارك بــازي كردهام، هرچند كه ســطح رقابت در اين تيمها متفاوت است.

در ايــن بين من جوانتريــن بازيكني در دانمارك هســتم كه در تيم ملــي جوانان زير 19 ســال در سطحي بســيار باال بازي كردهام. در اين سالها مقابل حريفاني بازي كردهام كه بازيكنان تيمهاي فوق به تيمهاي مطرح دنيا از جمله بارسا و شالكه راه پيدا كردهاند.

بازيكنــان بزرگي ماننــد مونير حدادي يا مكــس ماير. از ســوي ديگر تنهــا بازيكن 17 ســالهاي بودم كه همراه با تيم ملي جوانان زير 19 ســالههاي دانمارك به ميدان رفتم و در آخرين بازي هم در مقابل تيم جوانان زير 19 سال بلژيك به تساوي يك بر يك دست پيدا كرديم.

من در پستهاي هافبك هجومي و خط حمله بازي ميكنم و در پست وينگر هم بازي كردهام. البته با صالحديد مربيانم در پستهاي مختلف بازي كردهام. در تيم باشگاهيام يعني تيمهاي بروندبي و اچبي كوگه نيز گلهاي حساس و سرنوشتسازي را به ثمر رساندهام.»

قرهباغي در باره سطح فوتبال دانمارك هم حرفهايی دارد: «سطح تيم ملي دانمارك در فوتبال اروپا باالســت و اين كشــور از كشورهاي قدرتمند اروپايي محسوب ميشود ضمن اينكه بازيكنان خوبي نيز در ليگهاي مطرح اروپايي دارند كه از جمله آنها ميتوان به كريستين اريكسن دانماركي اشاره كرد كه در تيم تاتنهام انگليس بازي ميكند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.