2 قرارداد، یك دردسر بزرگ

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مذاكــرات طوالني مدت ايــران و آديداس به دليل نامشــخص بودن وضعيت قرارداد ايران و جيووا به نتيجه نرسيده و شركت آلماني خواهان فسخ قطعي قرارداد با جيووا اســت تا در آينده به مشــكلي برنخورد. بعد از مذاكرات گســترده سازمان اقتصادي فدراســيون فوتبال با شركت توليدات ورزشي آديداس، اكنون اين قرارداد به دليل معلق بودن قرارداد فدراسيون با شركت جيووا نهايي نشده است و مسووالن آديداس خواســتار فسخ قطعي قرارداد ميان ايران و جيوا شدهاند تا هيچ مشكلي در آينده به وجود نيايد. از ســال گذشته و بعد از روي كار آمدن مهدي تاج، فدراسيون فوتبال به داليل مشخصي از جمله پايين بودن كيفيت البسه، از پوشاك اين شركت ايتاليايي اســتفاده نكرد و براي تهيه البســه مورد نياز تيم ملي بزرگساالن اقدام به خريد پوشــاك آديداس كرد. بعد از اين اقدام فدراسيون، نماينده شركت جيووا در ايران از ســرمايهگذاري منصرف شد و فقط به شــكايت از ايران اكتفا كرده است تا از فدراســيون ايران غرامت بگيرد. با توجه به اين اتفــاق و درگيري ايران و جيووا، هنوز قرارداد دو طرف به طور رسمي فسخ نشده و فقط از سوي ايران كنار گذاشته شــده است و به همين دليل آديداس حاضر نيســت درباره قرارداد با ايران با توجه به شــرايط موجود ريســك كند. از طرفي بعد از دومين صعود متوالي ايران به جام جهاني، شرايط براي ايران هم بهبود يافته و در حالي كه تا چند وقت پيش ايران به دنبال حاميان مالي بزرگ دنيا بود، چند حامي مالي از كشورهاي مختلف دنيا براي همــكاري با ايران ابراز عالقه مندي كردهاند كه از اين بين با توجه به روابط ايران و آمريكا، شرايط براي حاميان مالي آمريكايي سخت است. همچنين به نظر نميرسد فدراســيون فوتبال حاضر به عقد قرارداد با حاميان مالي كوچك و متوسط شود و از اين بين پيشنهاد پوما و آديداس بهترين گزينه براي فدراسيون است كه حاال ايران هم با توجه به صعود به جام جهاني بازار بسيار خوبي براي شركتهاي خارجي است. برنامه بازی های مقدماتي جام جهاني

پنجشنبه 96/6/9 كره جنوبي............................................................................ ايران، ساعت: 15:30 چين ...................................................................................... ازبكستان، ساعت: 14 سوريه ........................................................... قطر، ساعت: 14

سهشنبه 96/6/14 ايران ...................................................... سوريه، ساعت: 20:30 قطر ................................................................................................ چين، ساعت: 14 ازبكستان ................................................ كره جنوبي، ساعت: 14

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.