پورعلي گنجی یك فصل دیگر در السد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

يكي از رسانههاي قطر مدعي شد كه احتمال ماندن مدافع مليپوش كشورمان در تيم الســد زياد اســت. اين رسانه در گزارشــي تفصيلــي درباره تيم الســد و تغييراتش در فصل آينده نوشــت كه در قســمتي از اين گزارش به تمديد قرارداد بازيكنان پرداخته اســت. در اين رســانه ميخوانيم: « قــرارداد مرتضي با الســد كمــاكان وجود دارد و هيــچ فرضي براي تغيير او وجود ندارد. او عملكرد خوبي در اين تيم داشته و به همين جهت احتمال ماندن او بسيار زياد است.»

مرتضــي پورعليگنجــي مدافــع مليپوش كشــورمان طي ســالهاي اخير توانســته همواره عملكرد بهتري از خود به نمايش بگذارد و ســال گذشته هم در تركيب السد روزهاي خوبي را سپري كرد و يكي از مدافعــان خوب اين تيم بود كه در اكثر بازيها به ميدان رفت.

پيش از اين گمانه زنيهاي قوي براي حضور اين مدافع مليپوش تيم الســد در تيم استقالل وجود داشت كه هم به دليل حضور منتظري در استقالل و هم به دليل عدم عالقه پورعلي گنجــي به حضور در ليگ برتر كشــورمان اين موضوع منتفي شــد. اين رســانه در گزارش خود نوشت: «السد قصد تغييرات اساسي در تيم خود را نــدارد و بازيكنان خارجــي اين تيم به ويژه ژاوي و پورعلــي گنجي را به خاطر عملكرد خوب در فصل قبل حفظ خواهد كرد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.