برد یاران انصاري فرد در روز بدشانسي هم تيمیاش

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تيم فوتبــال المپياكوس يونــان در اولين بازي تداركاتي اردوي اتريــش بدون در اختيار داشــتن مليپوش ايرانياش به برتري رســيد. تيم المپياكوس كــه از 8 روز قبل اولين اردوي آمادهســازي پيشفصل خــود را در اتريش برپا كرده اســت در اولين ديدار تداركاتي رو در روي تيم واتنس اتريش قــرار گرفت و با نتيجه 2 بر صفر پيروز شد. ورگوس و ماگاريتيس در دقايق 28 و 59 گلهاي بازي را براي تيم يوناني به ثمر رســاندند. كريم انصاريفرد، مليپوش ايراني كه هنوز به اردوي آمادهســازي تيم المپياكوس در اتريش ملحق نشده در اين بازي تداركاتي غايب بود. تيم المپياكوس از هفته آينده دومين اردوي آمادهســازي خــود را با حضــور انصاريفرد در بلژيك برپا خواهد كرد. اين تيم يوناني در فصل گذشته سوپر ليگ يونان بهعنوان قهرماني دست يافت و در فصل آينده ليگ قهرمانان اروپا حضور خواهد داشت. در جريان اين بازي رستوس، يكي از بازيكنان كليدي تيــم المپياكوس با ضربهاي در ناحيه ســر مواجه شد كه پس از افتادن روي زمين با از دست دادن هوشياري قطرههاي خون از دهانش خارج شد.

ايــن اتفاق آنقــدر ناراحتكننــده بود كه بازيكنــان المپياكــوس در ميانه زمين اشــك ميريختنــد. نبود تيم درمانــي و آمبوالنس در كنار زمين ســبب شــد تا اقدامــات الزم جهت درمان اوليه و انتقال همتيمي يوناني انصاريفرد به بيمارستان با تأخير زيادي انجام شود. يكي از مقامات باشگاه المپياكوس در اين باره ميگويد: «خوشبختانه رستوس هوشيارياش را به دست آورده و تحت نظر پزشكان در بيمارستان است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.