خالد شفيعي در دوراهي سوون سامسونگ و چونبوک

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

رسانههاي كره جنوبي از مذاكره مدافع فصل گذشته تراكتورســازي بــا دو تیم كرهاي خبــر دادهاند. خالد شفیعي مدافع فصل گذشته تراكتورسازي پس از اينكه با مسووالن اين باشگاه براي تمديد قــراردادش به توافق نرســید، بحث حضورش در اســتقالل مطرح شد اما به طــور ناگهاني ايــران را به مقصــد كــره جنوبي ترك كرد. شفیعي بامداد جمعه از طريق دوحه به اينچئون سفر كرد و اكنون در كشــور كره جنوبي حضــور دارد. در اين رابطه رسانههاي كشور كره جنوبي نام خالد شــفیعي را در بین بازيكناني قرار دادند كه مورد توجه دو باشگاه اين كشــور قرار گرفته است. در اين رابطه گفته شده شفیعي مشغول مذاكره با دو باشگاه سوون سامسونگ و چونبوك موتورز كره جنوبي اســت و احتمــال دارد با يكي از اين باشــگاهها به توافق برسد. سايت kick-off كره جنوبي بــه كارنامه خالد شــفیعي در لیگ برتر ايران اشــاره و اعالم كرده ايــن بازيكن بهترين دوران فوتبالش را در تراكتورسازي داشته است. اين سايت درباره ويژگيهاي بازي خالد شفیعي مينويسد: «ويژگــي برجســته خالد شفیعي بازي با پاي قدرتمند، شــركت در حمــالت تیم، تكلهاي به موقع و تاثیرگذار و به طور كلي مجموعهاي از ويژگيهاي خوب براي يك مدافع اســت.» جالب اين اســت كه موضوع شفیعي با اســتقالل هم مورد توجه ســايت كرهاي قرار گرفته است: «شــفیعي مورد توجه اســتقالل بود اما به خاطر حضــور در كــره جنوبي به پیشــنهاد ايــن تیم جواب منفــي داد. او هنوز تجربه حضور در تیم ملي را ندارد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.