حاجيصفي چمدانهایش را براي سفر به آتن بست

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

هافبك مليپــوش تيم ســپاهان در شــانزدهمين دوره ليگ برتر با مســووالن باشــگاه پانيونيوس يونان بــه توافق قطعي رسيده اســت. احســان حاجیصفي براي آخرين بار در تمرينات ســپاهان حاضر شد و بــا اعضاي كادر فنــي و بازيكنان اين تيم خداحافظي كرد.براساس اين گزارش، مدافع - هافبك مليپوش سپاهان قرار است فصل آينده در ليگ يونان بازي كند و با مسووالن باشگاه پانيونيوس هم به توافق قطعي رسيده است. احسان حاجیصفي براي عقد قرارداد با تيم يوناني پانيونيوس به زودي ايران را به مقصد يونان ترك خواهد كرد. سايت خبري باشگاه پانيونيوس يونان خداحافظي مدافع مليپوش كشــورمان با ســپاهاني را بازتاب داد. اين سايت در اين باره نوشت: «احسان حاجیصفي، مدافع ايراني به باشگاه سابقش ســپاهان رفت و از آنهــا خداحافظي كرد. اكنون او چمدانهايش را بســته است تا به آتن و به باشــگاه پانيونيــوس بيايد.» او در آخرين ديدار خود قبل از ســفر به يونان، به همتيميهايش قول داد كــه خيلي زود به تيم ســپاهان بازخواهد گشت. حاجیصفي پيش از اين از ســپاهان جدا شــده بود كه با ســقوط تيمش به ليگ پايينتر مجددا به سپاهان باز گشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.