اميدهاي شارلروا به کاوه رضایي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ســرمربي رويال شارلرواي بلژيك پس از انجــام اولين تمريــن مهاجم فصل گذشــته اســتقالل بــا اين تيم درباره مهاجم جديد تيمش اظهارنظر كــرد. كاوه رضايــي، مهاجــم فصل گذشــته اســتقالل تهران بود كه در اين فصــل در ليگ بلژيــك و در تيم رويال شــارلروا بــازي خواهــد كرد. فليس ماتزو، ســرمربي رويال شارلروا پس از انجام اوليــن تمرينات رضايي و نــوري، دو بازيكن جديــدش با اين تيم بلژيكي در مصاحبه با ســايت «آر تي بي اف» بلژيك ميگويد: «آشــكار اســت با آمدن مهاجماني به اين سطح بايد منتظر بمانيم و نبايد انتظار داشته باشــيم خيلي زود خودشــان را نشان دهند. امكان دارد كمي طول بكشــد تا خودشــان را نشــان دهند. به نظرم با آمــدن اين بازيكنــان در اين فصل ميتوانيم جايــگاه بهتري از رده پنجم داشته باشيم.»

كاوه رضايي ليگ شــانزدهم را با استقالليها ســپري كرد و توانست در اكثر بازيهاي اين تيم به ميدان برود و گلزني كند. البته عملكرد رضايي خيلي هم درخشــان نبود و به همين خاطر ظاهرا اســتقالليها تمايل زيادي براي حفظ او نداشتند. رضايي فصل گذشته را بــا زدن 13 گل براي اســتقالل به پايان برد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.