لغو بازي تدارکاتي اميدها

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

زمان و مــكان برگزاري اردوي تيم فوتبال اميــد ايران اعالم شــد. بر اين اســاس بازيكنان دعوت شده به اردوي تيم اميد ايران ميبايســت ســاعت 14 روز سهشــنبه هفتــه جــاري، در هتل المپيــك خود را بــه كادر فني معرفي كنند. نخســتين اردوي تيم اميد ايران از روز سهشــنبه به مدت 4 روز برگزار خواهــد شــد. همچنيــن فدراســيون فوتبال اعالم كرد ديــدار تداركاتي اين تيم لغو شده اســت. پس از درخواست فدراسيون فوتبال سوريه براي برگزاري بازي دوســتانه بين تيمهاي اميد ايران و ســوريه، كادر فني تيم اميد ايران دو تاريــخ را بــراي برگزاري اين مســابقه پيشنهاد داد.بر اين اســاس، كادر فني تيم اميد با توجه به برنامهريزي صورت گرفته براي اين تيم، روزهاي 17 و 20 تيرماه ســال جاري را بــراي برگزاري ديدار دوســتانه با تيم اميد ســوريه در تهران پيشنهاد داد اما در نهايت با توجه به برنامه تيم اميد سوريه در اين زمان، شــرايط الزم براي برگزاري مسابقه در زمانهاي اعالم شده فراهم نشد.

اميرحســين پيرواني بعد از نتايج نســبتا خوبي كه با تيم جوانان كســب كــرد، با موافقــت فدراســيون فوتبال، هدايــت اميدها را برعهــده گرفته و در تالش اســت اين تيم را براي مسابقات پيش رو آماده كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.