اعالم راي انضباطي دیدار جنجالي فوتبال ساحلي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

كميته انضباطي راي خود را درباره تخلفات ديدار گلسا پوش يزد و ايفا اردكان اعالم كرد.

ديدار دو تيم گلســا پوش يزد و ايفا اردكان از ســري رقابتهاي ليگ برتر فوتبال ســاحلي روز 22 ارديبهشت ماه برگزار شد و از سوي تماشاگران تيم گلسا پوش يزد تخلفاتي مبني بر فحاشي به نماينده فدراسيون رخ داد.

ايــن تيم طبق بند4 ماده 65 و 66 آيين نامه انضباطي به پرداخت 10 ميليون ريال جريمه نقدي محكوم شد.

همچنين حسين ذاكري، از تيم ايفا اردكان به دليل تحريك تماشاگران تيم گلسا پوش يزد طبق ماده 55 آيين نامه انضباطي به يك جلسه محروميت از همراهي تيم خود و پرداخت يك ميليون ريال جريمه نقدي محكوم است.

علي ذاكري، تداركات تيم ايفا اردكان نيز به دليل تحريك تماشــاگران تيم گلســا پوش يــزد طبق ماده 55 آييــن نامه انضباطي به يك جلســه محروميت از همراهي تيم خود و به پرداخت يك ميليون ريال جريمه نقدي محكوم شد.

گفتني است، تيم گلسا پوش يزد به دليل پرتاب اشيا به داخل زمين و اغتشــاش بعد از بازي توسط تماشاگران بايد 20 ميليون ريال جريمه نقدي پرداخت كند. آراي فوق قطعي است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.