دروازهبان چك شاگرد الكساندر نوري باقي ماند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

دروازهبان با ســابقه فوتبال جمهوري چــك بــا امضــاي قــراردادي جديد با وردربرمن همچنان شاگرد الكساندر نوري باقي ماند. ياروســالو دروبني قراردادش را با سفيد و ســبزهاي برمني به مدت يك سال ديگر تمديد كرد. در اين مورد فرانك بائومان، مدير ورزشــي برمنيها ميگويد: «ياروســالو نشــان داد كه يــك بازيكن قابل اتكا اســت؛ چه در زمين و چه روي نيمكت.»

اين گلر 37 ساله كه هم اكنون شاگرد الكساندر نوري، ســرمربي ايراني برمنيها محسوب ميشود، نيز در اين باره ميگويد: «حس ميكنــم همچنان آماده هســتم و كماكان به بازي فوتبال شــور و شوق دارم. وردربرمن به منزله خانوادهاي بزرگ اســت كه در آن حس خوشبختي دارم.»

دروبني سال گذشته از تيم هامبورگ راهي برمنيها شــد. وي در فصل گذشته بعد از فليكس ويدوالــد، گلر ذخيره تيم بود. الكســاندر نوري فصل گذشته در پي كسب نتايج ضعيف وردربرمن با سرمربي ســابق خود، بهعنوان ســرمربي اين تيم برگزيده شد و توانست ركوردهاي عجيبي با ايــن تيم به جا بگذارد و نتايج بســيار خوبي كســب كند. عملكــرد خوب نوري باعث شــد تا مسووالن اين تيم او را براي فصل پيش رو نيز به خدمت بگيرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.