تكذیب حضور بازیكن ایراني در وردربرمن

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

باشگاه وردربرمن برنامهاي براي جذب بازيكن آسيايي بخصوص از ايران در بازار تابســتاني ندارد. بعد از ســفر برخي از مديران باشــگاه وردربرمن و الكساندر نوري مربي ايراني االصل به تهران براي تماشاي بازي تيم ملي برابر ازبكســتان شايعاتي نقل محافل خبري شــد مبني بر اينكه ممكن است در فصل آينده بوندس ليگا، برمن از بازيكنان آسيايي و در راس آنها مليپوشان ايراني در تركيب خود بهره ببرد.

در واكنــش به اين اخبار و شــايعات فرانك بائومان مديرفني باشــگاه وردربرمن با تكذيب هر گونه اقدام براي جذب بازيكن آســيايي ميگويد: «تا به اين لحظه هيچ برنامهاي براي ورود به بازار آســيا نداشتيم و تمام تمركز خود را روي ترميم نقاط ضعف تيم با گزينههاي نزديك به باشگاه قرار داديم كه در حال حاضر تنها ميتوانم بگويم به عقد قرارداد با يكي از دروازهبانهاي مد نظر نزديك شديم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.