خطيبي سرمربي ماشينسازي شد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

رســول خطيبي كه سال گذشته موفق شد ماشينسازي را به ليگ برتر بياورد اما در اين مســابقات به خاطر نتايج ضعيف از ســمتش بركنار شد، بار ديگر هدايت سبزپوشان تبريزي را برعهده گرفت.

رســول خطيبــي و فرهــاد كاظمــي گزينههاي نهايــي هدايت تيم ماشينســازي بودنــد كه پس از برگزاري جلسه هياتمديره، خطيبي بار ديگر به نيمكت تيم ماشينسازي بازگشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.