نیمكت پر و پیمان، رقابت براي تركیب اصلي

يكي از مشــكالت و معضالت پرســپوليس و برانكو در فصل گذشــته بخصوص نيمفصل دوم نداشــتن بازيكن قابل و با کيفيت روي نيمكت بود چنانچه وقتي تيم به لحاظ تاکتيكي دچار مشــكل ميشــد و يا مقابل حريف به مشــكل ميخورد عمال پروفســور گزينه چنداني براي تغييرات نداشــت

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی - محمد قراگزلو ‪Mohammad Gharagozlou‬

شــايد اگر پرســپوليس يك هافبك دفاعي خوب روي نيمكت داشــت تنها نقطه تاريك فصل قبل كه شكست در شهرآورد برگشت بعد از شش ســال اتفاق افتاد هم رقم نميخــورد يا در ليگ قهرمانان شرايط به شــكل بهتري پيش ميرفت. نمونهاش بازي برگشــت با الهــالل در حالي كه پرسپوليس برتري نســبي داشت و ميتوانست با تغييراتــي در فاز حمله ضربه نهايي را به حريفش بزند اما دست برانكو خالي بود و دقيقه 90 علوان زاده را به زمين فرســتاد كه طبيعتــا با توجه به زمان كم و كيفيت اين بازيكن نميتوانست منجر به تغيير نتيجه شود. تساوي در آن مسابقه و البته بازي برگشت با الريان در تهران صعود پرسپوليس از گروهش را به ضعيفترين حالت ممكن رســاند اگر كار بزرگ الهالل در دوحه نبود پرســپوليس خيلي زود از ليگ قهرمانان حذف ميشد.

پرسپوليس ســال قبل و در مقطع فعلي سه بازيكن فوقالعاده كارآمد مثل سيدجالل حسيني، وحيد اميــري و عليرضا بيرانونــد جذب كرد و با بازگرداندن ماهيني و حفظ ستارههاي فصل قبلش تيم كاملي تشــكيل داد. البته در نقل و انتقاالت ســال گذشــته ســه خارجي ناكارآمد باعث شد عملكرد باشگاه در اين مقطع باالنس شده و وقتي ساسان انصاري رفت و دو بازيكن سرباز شدند تيم خاليتر از هميشه به نظر ميرسيد.

پرسپوليس نســبت به تيم ابتداي فصل و به تدريج از هفتــه چهارم فصل تا اوايل اســفندماه نفراتي مثل گولچ، انصاري، پلي يانسكي، پريموف، نوراللهي، عاليشــاه، زاهــدي، رحمتــي و نهايتا رضاييــان را از دســت داد و به جــاي اين 9 نفر چهار بازيكــن به نامهاي كرمــي، نريمان جهان، كرمالچعــب و رفيعــي جذب كرد كه بــه غير از آخري از ســه نفر ديگر بازي نگرفت. شرايط فصل قبــل پرســپوليس روي نيمكت آنقدر ســخت و بد شــده بود كه در بســياري از بازيها برانكو دو دروازهبان را روي نيمكت مينشــاند و بقيه نفرات هم جوانهايی مثل طاهرخاني، آقايي و كرمالچعب بودند. مهمترين نيمكت نشينها هم عليپور، كرمي و نريمان جهان بودند كه برانكو فقط به نفر اول اعتماد و اعتقاد داشت.

امســال اما به نظر ميرسد شــرايط متفاوتي را شــاهدخواهيم بــود و با اينكه برخــي هواداران پرســپوليس از نحوه يارگيري باشــگاه شان رضايت ندارند اما پرو پيمان بودن نيمكت نســبت به فصل قبل بخصوص نيمفصل دوم كامال مشهود است.

به هر حال اگــر كاميابي نيا و نوراللهي را قطعا پرسپوليسي بدانيم و فهرســت تيم با همين نفرات مشخص ميشود نيمكت پرسپوليس نسبت به فصل قبل چقدر بهتر شــده و تا چه حد قابل اطمينانتر به نظر ميرســد. حاال اگر بازيكنان فصل قبل را در تركيــب اصلي بگنجانيم و ارنــج بازيهاي پاياني را در زمين بچينيم، نيمكت پرسپوليس شامل نفراتي مثل خليل زاده، نعمتي، عليپور، نوراللهي، ربيعخواه، رادوشــوويچ، مصلح و جوانهايــي مثل علوان زاده، طاهرخانــي و درويش ونــد به عــالوه جوانان تازه واردخواهــد بود كه از اين جمع بعيد اســت برخي بازيكنان جوان خيلي راحت راهي به فهرســت 18 نفــره پيدا كنند اما با مرور اســامي و كيفيت نفرات ذخيره به نظر ميرسد شــرايط نيمكت پرسپوليس نسبت به قبل پيشــرفت محسوسي داشته و دست برانكو براي تعويض كامال بازخواهد بود.

هر چند شــايد نظر برانكو اين باشد كه مثال از همــان ابتدا به همه بازيكنان تازه واردش در تركيب اصلي ميدان دهد و اصال به همين مظور آنها را جذب كرده اما اگر اين اتفاق نيفتد و بازيكناني مثل مصلح، نعمتي و خليل زاده روي نيمكت بنشينند يا مهرهاي مثل نوراللهي در جمع ذخيرهها باشــد هر دو مدافع ميانــي مليپوش پرســپوليس، ماهيني مدافع چپ احتمالــي تركيب اصلي، اميري و احمدزاده بهعنوان هافبكهــاي كناري و البته كاميابينيا در نقش تنها هافبك دفاعي تيــم جاي محكمي در تركيب اصلي نخواهند داشت و خيلي خوب ميدانند با كوچكترين لغــزش جاي خــود را به گزينههاي شــاخص روي نيمكت ميدهند.

اين مســاله مثل فصل قبل در مورد بيرانوند و رادووشــويچ هم وجودخواهد داشــت و اضافه شدن جوانهاي شاخص به عالوه مهرههايي مثل عليپور، ربيعخواه و علوان زاده هم به اندازه كافي كار نفرات اصلي را ســخت خواهد كرد كه مجموع اين شرايط ميتواند به برانكو و پرسپوليس در فصل پرترافيك و دشوار پيش رو كمك كند.

هنوز يادمان نرفته كه نيمكت خالي پرسپوليس در ســال گذشــته چه معضالتي براي اين تيم به بار آورده بود. اين معضل جدا از داستان دستهاي خالي برانكو براي تعويض در كيفيت برخي بازيكنان اصلي اين تيم هم تاثير منفي گذاشته بود به طوري كه مثال محسن مســلمان با آگاهي از اينكه بعيد است برانكو مثال نريمان جهان را به جاي او در تركيب بگذارد در برخي مسابقات نمايشهاي ضعيفي ارائه كرد.

حاال اما پرسپوليس اميدوارخواهد بود مشكالت پيش گفته را نداشته باشــد و رقابت بازيكنان براي رسيدن به تركيب اصلي پرسپوليس برانكو را تبديل به تيمي هيجان انگيزتر و با كيفيتترخواهد كرد كه به نظر ميرسد در فصل پيش رو با تجهيز مدعياني مثل ســپاهان و اســتقالل و راه پرپيچ و خم در راه قهرماني آسيا بايد هم چنين باشد.

اگر کاميابي نيا و نوراللهي را قطعا پرسپوليسي بدانيم و فهرست تيم با همين نفرات مشخص ميشود نيمكت پرسپوليس نسبت به فصل قبل چقدر بهتر شده و تا چه حد قابل اطمينانتر به نظر ميرسد. حاال اگر بازيكنان فصل قبل را در ترکيب اصلي بگنجانيم و ارنج بازيهاي پاياني را در زمين بچينيم، نيمكت پرسپوليس شامل نفراتي مثل خليل زاده، نعمتي، عليپور، نوراللهي، ربيعخواه، رادوشوويچ، مصلح و جوانهايي مثل علوان زاده، طاهرخاني و درويش وند به عالوه جوانان تازه واردخواهد بود

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.