بیرانوند و یک كابوس تاریخی

تعداد دروازهبانهای ايرانی که در تيمهای خارجی و به ويژه اروپايی بازی کردهاند نه اندک است و نه زياد اما اگر موارد عليرضا حقيقی و سوشــا مكانی را ناديده بگيريم اغلب آنها غير ملیپوش و غيربرجســته بودهاند. بهتر است دنيل داوری را وارد اين بحث نكنيم زيرا او يك ب

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی - وصال روحاني ‪Vesal Rohani‬

از امير عابدزاده تا عزيز اصلی در ميان دروازهبانان ايرانی كه در ســالهای اخير در خارج از كشــور بــازی كردهاند، نام امير عابدزاده پســر احمد عابدزاده مشهور هم به ذهن میآيد اما او يــك فصل در «لسآنجلس بلوزی» تــوپ زد كه اگر مالــك آن ايرانی نبــود امكان نداشت يك دروازهبان ايرانی و آن هم در سطح و تجربه اندك امير عابدزاده را جذب كند.

ســاير موارد مربوط به جذب دروازهبانهای ايرانی آنقدر اندك است (و به واقع وجود خارجی ندارد) كــه چنــدان در ذهنتان بــه دنبال آن نگرديد، مگر اينكه مدعی باشيم وقتی عزيز اصلی 45 ســال پيش به آمريكا كــوچ كرد و در برخی مسابقات باشــگاهی و دانشــگاهی آنجا شركت كرد، آن ديدارها بايد به حساب مسابقات رسمی خارجی يك ســنگربان ايرانی گذاشته شود و اين قضايا را به چند مسافر مشابه بسط بدهيم.

حتی سوشــا مكانی با ســابقه قريب به 10 بازی ملی فقط ســر از ليگ دسته دوم نروژ (تيم ميون دالن) درآورد و آنجا گلهای بد و زيادی هم خورد و امروز معدود باشــگاههای ايرانی با توجه به سابقه بســيار بد حضور او در پرسپوليس وی را میخواهند.

فاکتور سخت انتقــال احتمالــی عليرضــا بيرانونــد از پرسپوليس به فنرباغچه كه البته خود او ديروز در مصاحبهای آن را تكذيب كرد (و از عزم خود برای ماندن در جمع ســرخها ســخن گفت) از همين منظر است كه بسيار مهم جلوه میكند و ثمرات يــا ضررهــای آن میتواند بر كل فوتبــال ايران تاثير بگذارد و يك فتح باب تازه يا ترســيمكننده جديدترين سرخوردگی ايرانیها در واپسين نقطه و پست در گستره زمين فوتبال باشد.

يك فاكتور ســخت كه راه ايرانیها را الاقل درون دروازههای خارجی مســدود كرده، مساله تكلم و به واقع لزوم صحبت دايمی دروازهبانها با مدافعان و اطرافيان آنها است. دروازهبان ايرانی تا زمانی كه در ليگ كشــور خودمان بازی میكند، مشــكلی از اين بابت ندارد و در جريان مســابقه به كرات و با وســعت با بازيكنان دور و بر خود و بخصوص مدافعان حرف میزند و برای آنها تعيين تكليف و شرايط و محل استقرار خود را مشخص میكند و منظور وقتهايی است كه توپی در حال ارســال به روی دروازه خودی اســت و يا كرنر و ضربه ايستگاهی در حال شليك است و دروازهبان میتواند با حرف زدن ســريع و صحيح با مدافعان بهتريــن آرايش را برای دفــع آن توپها اتخاذ و دفع خطر كند و يا خودش توپ را بزند و دور كند و يا فرمان الزم بــرای اين مهم را صادر كند و از مدافعان بخواهد كه توپ را دور كند.

در خــارج و القل در ابتدای اســتقرار يك دروازهبان در ليگهای ســاير كشورها اين وضع برقرار نيســت و ســنگربان تا بياموزد كه چطور با اشــراف بر زبان آن كشور به خط دفاع تيمش در مواجهــه با خطرات ســامان و نظم ببخشــد، مشكالت متعددی را برای تيم خود ايجاد خواهد كرد و همان مســاله میتواند وی را در نهايت از محاســبات آن باشــگاه خارج و او را رفتنی كند. به واقع روالــی كه برشــمرديم بزرگترين عامل محدودكننده سفر دروازهبانهای ايرانی به خارج و تيمهای ساير كشورها بوده است. «حقيقی» نشو! در روزهــای مطرح شــدن كــوچ احتمالی عليرضا بيرانوند به تركيه و عضويت او در فنرباغچه يا هر تيم خارجی ديگری اضافه بر تمام مشكالتی كه برشمرديم و برخی از آنها كابوسهايی تاريخی را برای او شكل دادهاند، بايد آرزو كرد سرنوشتی مثل عليرضا حقيقی در انتظار وی نباشد.

حقيقی هم ســنگربان پرســپوليس بود و وقتی چهار سال و اندی پيش جذب ليگ روسيه شد، برخی گفتند اين نه يك انتقال ورزشی بلكه بخشــی از يك تفاهمنامه صنعتی بين سرخهای تهرانــی و روبين كازان و به واقع واحدهای باالی دست هر دو باشگاه بوده است.

هر چه بود، حقيقی قريبی به دو سال پشت خط نشســت و به جای مشــاركت در بازیهای روبين فقط آنها را تماشــا كرد. او سنگربان سوم تيمی محسوب میشد كه دو دروازهبان نخستش بسيار به ندرت مصدوم يا سه اخطاره میشدند و هر موقع نفــر اول نبود، دومی به ميدان میرفت و يك بــار هم كه هر دو نبودند باز نفر چهارم )!( به ميــدان گام نهاد و نه حقيقی. اين ســنگربان ايرانــی را به عنوان بازيكن قرضی به ليگ پرتغال هم فرســتادند و آن هــم در ايامی كه به تصميم كارلوس كیروش دروازهبان فيكس تيم ملی بود اما در پرتغال هم آبی برای او گرم نشد و گلهای متعــددی در تيمی خــورد كه هدايتــش با نلو وينگادای معروف بود و حقيقی امروز مثل داوری چنان از ياد رفته اســت كه كسی حتی نمیداند كجا زندگی میكند و موقتا در كدام كشور مستقر است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.