محرمي:پرسپوليسبازهمبازيكنميخواهد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

مجتبــي محرمــي دربــاره شــرايط پرســپوليس در فصل نقلوانتقاالت گفت: «چنــد بازيكن با نظر برانكــو به تيم اضافه شدهاند كه اميدوارم آنها عملكرد خوبي در پرسپوليس داشته باشند. البته معتقدم كه پرسپوليس همچنان به جذب چند بازيكن ديگر نياز دارد تا قويتر شــود. به هر حال اين تيم شــانس قهرماني در آسيا را دارد و بايد تقويت شود.»

وي در پاســخ به اين پرســش كه آيا پرســپوليس ميتواند قهرمان آســيا شود گفت: «پرســپوليس با اين بازيكنان و مربي باهوشــي مثل برانكو توانايــي موفقيت در آسيا را دارد و اميدوارم قهرمان آسيا شود.»

محرمي درباره جدايي ســروش رفيعي از پرســپوليس هم گفــت: «رفيعي بازيكن خوبي اســت، ولي به هر حــال تصميم به جدايي گرفت. مطمئنا برانكو با تدابير خاص خودش جاي رفيعي را پر ميكند.»

محرمــي در ادامه دربــاره عملكرد كيروش و صعود تيم ملي به جام جهاني گفــت: «كيروش عملكرد بســيار خوبي داشت و ما توانستيم بدون دردسر به جام جهاني برويم و همه مردم هم خوشــحال شدند. مهم اين است كه در اين يك سال ابزار و امكانــات الزم در اختيار تيم ملي قــرار بگيرد تا ما بتوانيــم در جام جهاني نمايش خوبي داشته باشيم و از گروهمان صعود كنيم. بايــد بهترين اردو و بهترين بازيهاي تداركاتــي را براي تيم ملي در نظر بگيرند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.