خوردبين: با لژيونرها هم به ما می بازند

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

محمــود خوردبيــن سرپرســت تيم پرسپوليس درباره شــرايط مليپوشان اين تيم گفت: «درباره مليپوشــان تا به تمرين بــر نگردند نميتوان بــا قاطعيت حرفي زد اما مطمئن باشــيد بهتريــن تصميمات در بــاره بازيكنان مختلف گرفته خواهد شــد، تصميمي كه منافع پرســپوليس و به دنبال آن منافع بازيكنان در آن لحاظ شود.»

خوردبين كه نگاه مثبتي به بازگشــت نوراللهي و تمديد قرارداد با كاميابي نيا دارد درباره نقل و انتقــاالت هم گفت: «ديدگاه هواداران ما نســبت به نقل و انتقاالت بايد كالن باشــد. اين عزيزان نبايد نگران رفتن سروش رفيعي باشند و بايد به خاطر داشته باشــند كه در نيمفصل اول پارسال، جايگاه بســيار خوب تيم ما در شرايطي حادث شد كه رفيعي نبود ضمن اينكه جذب 4 بازيكن تازه ما در مســير رفع نواقص حركتي بسيار هوشمند بود و با اين رفتار حرفهاي تكامل حرفهايگــري در پرســپوليس كامال عيان خواهــد بود. جذب برخي از بازيكنان كه به تيمهاي ديگر رفتهاند براي ما بســيار سهل الوصول بود و اين نفرات با مبلغ بسيار كمتر به پرسپوليس ميآمدند اما ما دنبال گرفتن بازيكنان مطرح براي ضعيف كردن ديگران نيســتيم بلكه براي تقويــت خودمان كار ميكنيــم و ميدانيم كه در فوتبال ما هيچ تيمي نميتواند برابر ايــن تيم قدرتنمايي كند. اگر همه ليگ فوتبال ما به جز لژيونرها همه ستارگان خود را جمع كنند و روبهروي ما قرار گيرند مقابل ما بازنده خواهند بود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.