اميري: دو برابر بقيه تمرين میكرديم

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

وحيد اميري ســتاره فصل قبل پرســپوليس كه به خاطر حضور در اردو و بازي تيم ملي فعال استراحت ميكند به شهر خودش خرم آباد رفته است. اميري صبح ديروز در ورزشــگاه تختــي خرم آباد حاضر بود و براي بچههاي مدرســه فوتبال و خبرنگاران شــهرش حرف زد. بازيكن افتاده پرسپوليس باز هم با همان تواضع خاص خودش ميگفت كوچكتر از آن است كه نصيحتي براي بچههاي مدرسه فوتبال داشته باشــد. او تاكيــد كرد خاك زيادي در ورزشــگاه تختي خرمآباد نخورده است.

اميري مسير نســبتا كوتاهش تا تيم ملي را توضيح داده و گفته بعد از حضور در پرســپوليس خرم آباد اين تيم به داتيس تغيير نام ميدهد. بعد از يك ســال بازي براي داتيس در ليگ دو براي كوثر لرستان بازي ميكند و مدت كوتاهي هم به گهر دورود ميرود. تيمهاي نفت مسجد سليمان و نفت تهران هم باشــگاههاي بعدياش هستند تا اينكه به تيم ملي ميرســد و بعد ســرخپوش ميشود. اميري اما درباره موفقيت فصل گذشته با پرســپوليس ميگويد: «سالي كه گذشت سال خيلي خوبي بود. تمرينات سختي در پرسپوليس و تيم ملي داشتيم و شايد دو برابر تيمهاي ديگر ما در پرسپوليس تمرين ميكرديم. خدا را شكر كه جواب زحمات خود را گرفتيم و اين امر به دليل دعاي خير مردم براي پرسپوليس بهعنوان پرطرفدارترين تيم ايــران و همچنين تيم ملي بود كه توانســتيم دل مردم را شــاد كنيم.» اميري همچنين گفته از قطر پيشنهاد دارد اما از پرسپوليس جدا نميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.