بيرانوند: اولين مليپوشي هستم كه در تمرين پرسپوليس حاضر می شوم

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

دو روز بعد از ماجراي پيشــنهاد فنرباغچه به بيرانوند خبرنگاران خرم آبادي گلر مليپوش پرسپوليس را در اين شهر و ورزشگاه تختي ضمن حضور در مراسم افتتاح مدرسه فوتبال پيدا كردند تا از او درباره ماندن يا رفتن از پرسپوليس بشنوند.

بيرانوند درباره پيشــنهاد فنرباغچه و احتمال جدايــياش گفت: «تاكنون هيچ حرفــي نزدهام و نميدانم اين صحبتها از كجا ميآيد كه ســكوت بيرانوند يك نوع اعتراض بوده اســت كه ميخواهد برود. اصال نيازي نيست من در اين زمينه صحبت كنم، وقتي يك بازيكن قراردادي ميبندد ديگر نياز نيست صحبت كند كه ميخواهم بروم يا نروم؛ وقتي قرار داد پنج ســاله با پرســپوليس ميبندم به اين معني است كه ميخواهم افتخارات بزرگي در باشــگاه پرسپوليس به دســت آورم.» بيرانوند گفت: «يكي از اين افتخاراتي كه به دســت آوردم اين است كه با پرسپوليس قهرمان ايران شــدم و هم اينكه بعد از چند سال به جمع هشت تيم آسيا رسيديم به خاطر همين قراردادم را با پرسپوليس تمديد كردم.» گلر مليپوش پرسپوليس ادامه داد: «امسال هم ســال سختي است و احتماال جام جهاني برگزار شــود، من نيز ميخواهم جايي باشم كه آمادگي خود را حفظ كنم بنابراين وقتي سكوت ميكنم به اين معني است كه قرارداد دارم و اگر تاكنون ســر تمرين نرفتهام بــه اين دليل بوده كه برانكو به 8 مليپوش ما استراحت داده و مطمئن باشيد نخستين نفري كه سر تمرين پرسپوليس ميرود من هســتم.» دروازهبان تيم ملي همچنين به يك نكته خاص اشــاره كرد و گفت: «گفتهاند كه چرا در فضاي مجازي پســت نميگذاري اما من به همه هواداران ميگويم نيازي نيست كه در فضاي مجازي پست بگذارم كه ميخواهم بروم يا نروم.»

شــماره يك پرسپوليس با بي اطالعي از حضور نمايندگان باشگاه فنرباغچه در ايران براي مذاكره با مســووالن پرسپوليس گفت: «در اين زمينه با من هيچ صحبتي نشــده و فقط باشــگاه در جريان اســت و اعالم ميكنم تا جايي كه قرار داد دارم در خدمت تيم پرسپوليس هستم و براي هواداران سرم را هم ميگذارم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.