نصف استاندارد تیم ها

تعطیالت محدود مليپوشان پرسپولیس

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

مليپوشــان پرســپوليس از چهارشــنبه در تمرينــات تيم خود حاضرخواهنــد شــد و كال 14 روز اســتراحت ميكنند. اگرچه مقايسه با كشورهاي ســطح اول فوتبال دنيا شــايد مقايســه كامال درستي نباشد امــا فهميــدن اســتاندارد تعطيالت مليپوشان اين كشــورها به رسيدن ما به پاســخ كمكخواهد كرد. بايرن مونيــخ آخريــن بــار در تاريخ 30 ارديبهشــت در هفته آخر بوندسليگا بــه ميــدان رفــت. بعــد از 14 روز اســتراحت بازيكنــان، اردوي تيــم ملي آلمان از 13 خرداد شــروع شد و اين تيم تــا 12 تيرماه درگير جام كنفدراســيونهاخواهد بود. تمرينات جديد بايرن مونيخ هم از 23 تير ماه آغاز ميشود و مليپوشان اين تيم از 26 تير به تمرينات اضافه ميشــوند. به اين ترتيب آنها 13 روز هم در اين فاصله اســتراحتخواهند كرد كه با احتســاب 14 روز تعطيلي قبلي، آنها در مجمــوع 27 روز در فاصلــه ميان دو فصل اســتراحتخواهند داشــت. مشابه اين شــرايط در تيمهايي مثل بارسلونا و رئال مادريد كه مليپوشان زيــادي از كشــورهاي مختلف دارند ديده ميشــود و با توجه به اردوهاي تيمهــاي ملــي، آنها هــم در حدود يك ماه در تعطيالت و اســتراحت به سرخواهند برد.

تنهــا تفــاوت مليپوشــان اين دو باشــگاه اين اســت كه آنها مثل پرسپوليس كه در ليگ قهرمانان آسيا حضــور دارد، درگير مراحــل پاياني ليگ قهرمانان اروپــا بودند ولي مثل مليپوشــان بايرن مونيخ درگير جام كنفدراسيونها نيستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.