پنجعلي: به رضاييان گفتم برو خارج

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

محمد پنجعلــي درباره نقل و انتقاالت پرسپوليس گفت: «رفتن سروش رفيعي كار را ســخت خواهد كرد. حاال هم كه شايعه جدايي بيرانوند و مهــدي طارمي به گوش ميرسد. رفتن اين بازيكنان كار را سختتر از هميشــه خواهد كرد. به نظرم مهمترين كار اين است كه بازيكنان فصل قبل حفظ شــوند. آنها هم نبايد در چنين سالي كه به جام جهاني ختم ميشود و ميتوانند در آسيا موفق شــوند فكر رفتن كنند.» پيشكسوت پرســپوليس در پاســخ به اين سوال كه آيا سيامك نعمتي ميتواند جاي خالي سروش رفيعــي را پر كند، گفــت: «نعمتي بازيكن خوبي اســت ولي نياز به هماهنگي دارد تا بتواند پا به پاي ســاير بچههاي تيم كارايي داشته باشد. تنها موضوعي كه اين بازيكنان نياز دارند زمان اســت.» پنجعلــي درباره احتمال حضور رامين رضاييان در استقالل هم گفت: «رامين آخريــن بار كه تلفني با من صحبت كرد دلخوريهايش را بيان كرد. ميگفــت ميخواهم در اروپا بازي كنم. من هم او را تشــويق به ايــن امر كردم تا كمي از فضــاي فوتبال ايران دور باشــد و براي پيشرفتش لژيونر شــود. رضاييان ميگفت مانــدن در فوتبال ايــران را بهعنوان گزينه آخر در ســر دارد. رامين بازيكن ششدانگي اســت كه ميتواند بهتريــن عملكرد را در فوتبال اروپا داشته باشد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.