بدون ضمانت

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

بيرانوند در صورت انتقال به فنرباغچه بايد امثال ولكان دميرل معروف و قديمی را كنار بزند تا درون دروازه بايســتد و فعال فقط دروازهبان ســوم تلقی خواهد شد و بر همين اســاس كارش آنقدر ســخت خواهد بود كه نمیتوان آرزو كرد او حتما به ليگ تركيه برود.

برای او اين قطعا يك اتفاق بزرگ و برای پرســپوليس اســباب مباهات خواهد بود و خود وی نيز ســنگربانی نيســت كه زير اين فشار كم بياورد اما اگر قرار باشد جز نيمكتنشــينی و صبر برای روزهای بهتری كه معلوم نيســت اصال از راه برسد سرنوشت او باشد. اين چيزی نيست كه بتوان او را در مورد انجام آن محق و يك طی طريق ايدهآل دانست. وی به جهانی پا خواهد گذاشت كه موارد بازدارندهاش كمتر از رويدادهای دلگرم كننده آن نخواهد بود و احتمال غلبه او بر آنها هر چند به ســبب توان فراوان وی بيشــتر از مواردی نشان میدهد كه برای حقيقی و مكانی به چشم ديديم اما باز تضمينی بر حصول آنها وجود ندارد و شــايد به خاطر همه اين موارد منفی و خطرات بالقوه باشــد كه وی ديروز (شــنبه) تاكيد كرد به قرارداد طوالنی مدتش با پرسپوليس وفادار است و از اين باشگاه پرطرفدار تهرانی جدا نخواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.