ربيعخواه آچار فرانسه ليگ هفدهم

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

محســن ربيعخــواه با وجــود تمــام ضعفهاي تكنيكياش در پســت چپ در مجموع بازيكن مفيدي براي پرســپوليس بود. او بعــد از مصدوميت آرام طبع تبديل به مدافع چپ ثابت پرســپوليس شد و تا اوايل نيمفصل دوم هم در تركيــب اصلي به ميدان رفت كه اشتباهات زياد نداشــت. ربيعخواه در اواخر بازيهاي ليــگ و در رقابتهاي ليگ قهرمانان آســيا جاي خود را به حســين ماهيني داد و در يكي دو بازي به پســت اصلي خود در پســت هافبك دفاعي برگشت. ربيعخواه در پرسپوليس مانده اما امسال حتما كمتر بازيخواهد كرد. او در پســت دفاع چپ ماهيني و مصلح را جلوتر از خــود ميبيند و در پســت هافبك دفاعــي با بدن كاميابينيا و نوراللهي شانس زيادي براي بازي ندارد. به هر حال آنچه نامشخص به نظر ميرسد اينكه برانكو او را براي كدام پست در نظر گرفته و دقيقا چه استفادهاي از ربيعخواه خواهد كرد. البته بعيد نيست همين دو سه پسته بودن ربيعخواه باعث شــود برانكو امسال از اين بازيكن در نقش آچار فرانسه روي نيمكت بهره گيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.