شاهرودي: به جدايي سروش فكر نكنيد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

رضا شــاهرودي در مورد خريدهاي جديد پرســپوليس در فصل نقلوانتقاالت گفت: «من شــناخت زيادي از شايان مصلح و سيامك نعمتي ندارم، ولي حتما آنها بازيكنان خوبي هســتند كه برانكو انتخابشــان كرده است. البته شجاع خليلزاده و گادوين منشــا بازيكنان خوبي هستند و اميدوارم تمامي بازيكنان جديد پرسپوليس بداننــد كه پيراهن چه تيمي را بر تن كردهاند. آنها بايد با تعصب باال براي تيمشــان بازي كنند. البته معتقدم پرسپوليس همچنان بايد چند بازيكن ديگر هم بگيرد تا در آســيا با مشكل مواجه نشود.» بازيكن سابق پرسپوليس درباره جدايي سروش رفيعي هم گفت: «بههر حال ســروش مختار بود كــه براي آيندهاش تصميم بگيرد، ولي به نظرم او ميتوانست يك فصل ديگر در اين تيم مانده و با شريط بهتري راهي فوتبال اروپا شــود. ديگر اين انتقال قطعي شــده و پرسپوليس يك ثانيه هم نبايد به جدايي رفيعي فكر كند. برانكو مطمئنا بهترين جانشين را براي رفيعي انتخابخواهد كرد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.