سه خارجي جديد براي االهلي

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

به نوشــته الرياض، ربروف از ســران االهلي خواســته تا عالوه بر نگه داشــتن محمــد عبدالشــافي، عمــر الســومه و فتفاتزيديس ســه بازيكن خارجي ديگر را هم جذب كنند؛ تا جايي كه او تاكيد كرده تيمش به يك هافبك دفاعي، يك مدافع و يك بازيكن بازيساز خارجي ديگر نياز دارد.

فدراسيون فوتبال عربستان در قانوني كه اخيرا به تصويب رســاند به باشــگاهها اجــازه ميدهد كــه به جاي اســتفاده از چهار بازيكن خارجي از شش بازيكن بهره بگيرند.

خبــر ديگر دربــاره باشــگاه االهلي اينكه اودمادي بازيكن 26 ســاله هلسنكي دانمارك پيشــنهاد يازده ميليارد توماني باشــگاه االهلي را رد و اعالم كرد كه فعال قصد حضور در ليگ عربستان را ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.